สถานการณ์หมอกควันในพื้นที่ภาคเหนือของประเทศไทย

กรมประชาสัมพันธ์

สนับสนุนเนื้อหา

กรมควบคุมมลพิษ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม แจ้งว่า จากผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในพื้นที่ภาคเหนือ ในวันที่ 24 มีนาคม 2553 พบปริมาณฝุ่นละอองขนาดเล็กกว่า 10 ไมครอน (PM10) เฉลี่ย 24 ชั่วโมง มีค่าระหว่าง 63.7 193.4 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร คุณภาพอากาศโดยรวมอยู่ในระดับปานกลางถึงมีผลกระทบต่อสุขภาพ โดยค่าเฉลี่ย 24 ชั่วโมงของ PM10 ณ เวลา 09.00 น. ในสถานีสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จังหวัดแม่ฮ่องสอน, สถานีสนามกีฬา จังหวัดลำพูน, และจังหวัดเชียงราย (สถานีสาธารณสุขแม่สาย และสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม) สูงเกินเกณฑ์มาตรฐาน (120 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร) กรมควบคุมมลพิษ ขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินมาตรการเพื่อลดแหล่งกำเนิดของฝุ่นละอองอย่าง เคร่งครัด เช่น การล้างถนน การฉีดน้ำเพิ่มความชื้นในอากาศเพื่อลดฝุ่นในเขตเมือง การดูแลบำรุงรักษาเครื่องยนต์/รถยนต์ รวมถึงการขอความร่วมมือจากประชาชนงดเผาขยะ เศษวัสดุการเกษตร และกิ่งไม้ใบหญ้า เป็นต้น เพื่อลดระดับความรุนแรงของสถานการณ์หมอกควันที่เกิดขึ้น

เรื่องล่าสุดของ ข่าว

ดู ข่าว ทั้งหมด