จังหวัดตราดจัดโครงการประกวดการสอบสวนอุบัติเหตุจราจรจังหวัดตราด

กรมประชาสัมพันธ์

สนับสนุนเนื้อหา

(24 มี.ค. 53)ที่ห้องประชุมราชพฤกษ์ โรงพยาบาลตราด นายแพทย์กฤษณ์ ปาลสุทธิ์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดตราด เปิดโครงการประกวดการสอบสวนอุบัติเหตุจราจร โดยมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับงานป้องกันอุบัติเหตุจราจรและคณะกรรมการฯเข้าร่วม นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดตราด กล่าวว่า สถานการณ์อุบัติเหตุทางถนนในช่วงปีใหม่ที่ผ่านมา พบว่าส่วนใหญ่เกิดกับรถจักรยานยนต์ร้อยละ 84 และมีสาเหตุมาจากการเมาสุราขะขับรถเป็นอันดับหนึ่ง ถึงร้อยละ 41 และการขับรถเร็วเป็นอันดับสอง จากสถานการณ์ดังกล่าวทำให้ศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนได้เล็งเห็นถึงความสูญเสีย ดังกล่าว จึงจัดทำแผนแม่บทความปลอดภัยทางถนน ( พ.ศ. 2552 2555 ) ซึ่งมีการปรับยุทธศาสตร์การดำเนินงานที่สำคัญ คือลดการเสียชีวิตลงครึ่งหนึ่งในอีก 10 ปีข้างหน้า และลดอัตราผู้เสียชีวิตไม่เกิน 10 คน/ประชากรแสนคน โดยอุบัติเหตุส่วนใหญ่จะเกิดในถนนชนบทมากกว่าถนนหลวง การที่มีทีมสอบสวนอุบัติเหตุได้ร่วมกันค้นหาปัจจัยของการเกิดอุบัติเหตุ ทั้งในด้านคน เวลาและสิ่งแวดล้อม ตลอดจนการแก้ไข / ปรับปรุงโดยทีมสอบสวนเอง และประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทุกหน่วยงาน ซึ่งจะเป็นการลดความสูญเสียทั้งด้านทรัพยากรบุคคล และเศรษฐกิจของจังหวัดและประเทศไทยต่อไป

เรื่องล่าสุดของ ข่าว

ดู ข่าว ทั้งหมด