ไอซีทีเดินหน้าปั้นความรู้ให้ชุมชน

ไอซีที เดินหน้าโครงการศูนย์เรียนรู้ไอซีทีชุมชน เตรียมเปิดประมูลคอมพิวเตอร์ 500 ศูนย์เดือนนี้ วงเงินกว่า 200 ล้านบาท หวังสร้างความรู้-รายได้แก่ชุมชน

นายสือ ล้ออุทัย ปลัดกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ไอซีที) เปิดเผยว่า ขณะนี้ไอซีทีกำลังเร่งส่งเสริมการเข้าถึงอินเทอร์เน็ตของอำเภอทั่วประเทศ ตามโครงการศูนย์การเรียนรู้ ไอซีทีชุมชน 800 ศูนย์ ปัจจุบันโครงการไอซีทีชุมชนติดตั้งไปแล้ว 200 กว่าศูนย์ ซึ่งไอซีทีตั้งเป้าว่าปีนี้ประชาชนครึ่งหนึ่งของประเทศต้องเข้าถึงอินเทอร์เน็ต และในเดือนนี้ไอซีทีจะเปิดประมูลมพิว เตอร์โครงการศูนย์การเรียนรู้ไอซีทีชุมชน 500 ศูนย์ วงเงินกว่า 200 ล้านบาท และปลายเดือน เม.ย. จะเปิดประมูลอีก 100 ศูนย์ วงเงินกว่า 30 ล้านบาท ซึ่งโครงการดังกล่าวไอซีทีได้รับงบประมาณ มาจากโครงการไทยเข้มแข็งจำนวน 1,000 ล้านบาท

ทั้งนี้ งบประมาณดังกล่าวจะใช้ดำเนินงานใน 2 โครงการ คือ โครงการศูนย์การเรียนรู้ไอซีทีชุมชน และโครงการ เชื่อมโยงเครือข่ายสื่อสารข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ หรือ GIN ที่จะช่วยให้ระบบเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างส่วนราชการมีมาตรฐาน และมีระบบรักษาความปลอดภัยด้านเครือข่ายที่ดี

ล่าสุด ไอซีที ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือบูรณาการเครือข่ายสื่อสารข้อมูลเชื่อมโยงหน่วยงานภาครัฐ กับระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS) กับกระทรวงการคลัง กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ กรมที่ดิน กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และสำนักงานสถิติแห่งชาติ เพื่อผลักดันให้เกิดการนำระบบบริหารจัดการภาครัฐ มาใช้ประโยชน์ในเครือข่าย GIN อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด

เรื่องล่าสุดของหมวด สังคม

ดูหมวด สังคม ทั้งหมด