ลำปางมุ่ง จังหวัดไร้พุงมุ่งสู่สุขภาพดี

ลำปางมุ่ง จังหวัดไร้พุงมุ่งสู่สุขภาพดี

ลำปางมุ่ง จังหวัดไร้พุงมุ่งสู่สุขภาพดี เกี่ยวกับ สังคม

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

ทันตแพทย์เฉลิมชัย วุฒิพิทยามงคล นักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ ด้านส่งเสริมพัฒนาสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำปางเปิดเผยว่า กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุขดำเนินการรณรงค์สร้างกระแสโครงการคนไทยไร้พุงตั้งแต่ปี 2550 ได้สร้างแบบอย่างที่ดีในการดูแลสุขภาพให้กับคนไทย ด้วยหลัก 3 อ. คือ อาหาร ออกกำลังกาย อารมณ์ โดยใน 2 ปี ที่ผ่านมา โครงการนี้ได้เริ่มจากการรณรงค์สร้างกระแสจากบุคคลที่อ้วนลงพุง สมัครเข้ามาเป็นบุคคลต้นแบบที่รู้จักการจัดการควบคุมน้ำหนักด้วยภารกิจ 3 อ. จนถึงการรับสมัครองค์กรต่างๆ เพื่อเป็นองค์กรไร้พุงต้นแบบ และชุมชนไร้พุงต้นแบบทั่วประเทศ ซึ่งดำเนินไปด้วยดี ทั้ง 2 แบบ และในปี 2552 กรมอนามัยได้ริเริ่มโครงการรณรงค์จังหวัดไร้พุงมุ่งสู่สุขภาพดีเป็นปีแรก ซึ่งผลการดำเนินงานได้บรรลุผลสัมฤทธิ์เกินเป้าหมายที่คาดไว้ดังนั้นเพื่อเพิ่มกระแสให้คนไทยเห็นความสำคัญของการจัดการแก้ไขปัญหาโรคอ้วนลงพุงให้ยั่งยืน ควรเน้นวงกว้างในการรณรงค์ให้คนไทย ลดน้ำหนักและพุง อย่างถูกต้อง ทั่วถึงทั้งประเทศ โดยปี 2553 นี้ ได้เน้นที่เจ้าภาพตัวจริงคือหัวหน้าหน่วยราชการส่วนภูมิภาคระดับจังหวัด องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อสม. สมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดและบุคลากรในสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด และองค์กรภาครัฐหรือเอกชนเพิ่มอีก 1 แห่ง เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนคนไทยเป็นบุคคลต้นแบบและองค์กรต้นแบบของจังหวัดที่รักษ์สุขภาพของตนเป็นอย่างดี รวมทั้งเร่งรณรงค์และประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนได้รู้วิธีประเมินรอบเอวด้วยตนเอง มีนโยบายและการบริหารจัดการสร้างปัจจัยเอื้อต่อการลดพุงของประชาชน มีการรณรงค์สื่อสารสู่สังคมโดยผ่านสื่อโทรทัศน์ สถานีวิทยุ และสื่อสิ่งพิมพ์ มาเพิ่มความน่าสนใจและสร้างสีสัน จังหวัดลำปางได้เริ่มเดินหน้าดำเนินงานตามโครงการอย่างเต็มที่ โดยองค์กรภาครัฐและเอกชนได้พิจารณาคัดเลือกโรงพยาบาลเถินเป็นองค์กรต้นแบบ สำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้พิจารณาคัดเลือกอปท.ในพื้นที่อำเภอเกาะคาคือเทศบาลตำบลลำปางหลวง ซึ่งมีความพร้อมทั้งภาครัฐ เอกชน ประชาชน ในกลุ่มเป้าหมายต่างๆทั้งหัวหน้าส่วนราชการ บุคลากรในสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด อสม.ได้วัดรอบเอว ชั่งน้ำหนักก่อนดำเนินการเรียบร้อยแล้ว สำหรับกิจกรรมที่จะดำเนินงานในเดือนเมษายน ได้ร่วมกับจังหวัด เหล่ากาชาดจังหวัดลำปาง เทศบาลนครลำปางจัดถนนสายอาหารปลอดภัยได้คุณค่า ในงานสลุงหลวง กลองใหญ่ ปี๋ใหม่เมือง ระหว่างวันที่ 9-13 เมษายน 2553 ณ ข่วงนคร

เรื่องล่าสุดของหมวด สังคม

ดูหมวด สังคม ทั้งหมด