ระบบเฝ้าตู้อุณหภูมิผ่านเน็ต มอ.

ลดความสูญเสีย ความผิดพลาด

มอ. พัฒนาระบบเฝ้าระวังอุณหภูมิไร้สาย เฝ้าอุณหภูมิตู้ควบคุม แจ้งเตือนอัตโนมัติหากเกิดผิดพลาด ผ่านระบบอินเทอร์เน็ต ลดภาระและความสูญเสียได้

นายอุทัย ไทยเจริญ หัวหน้าฝ่ายซ่อมบำรุงและพัฒนาเครื่องมือ ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขต หาดใหญ่ (มอ.) เปิดเผยว่า ได้พัฒนาระบบเฝ้าระวังอุณหภูมิแบบไร้สายเพื่อตรวจสอบค่าอุณหภูมิโดยส่งสัญญาณจากตู้ควบคุมอุณหภูมิไปยังจุดเชื่อมสัญญาณไร้สายโดยตรง ปรับการส่งสัญญาณได้ไกลสุดถึง 100 เมตร สามารถตรวจวัดอุณหภูมิได้ตั้งแต่-55 องศาเซลเซียสถึง 125 องศาเซลเซียส หากอุณหภูมิเปลี่ยนแปลงมากกว่าค่าที่กำหนดจะแจ้งเตือนเป็นเสียงและไฟกะพริบให้ทราบเพื่อปรับแก้ไขอุณหภูมิให้เหมาะสมได้อย่างทันท่วงที ทั้งสามารถเรียกดูข้อมูลย้อนหลัง และตรวจสอบผ่านระบบอินเทอร์เน็ตได้

การคิดค้นพัฒนาระบบนี้ทำโดยนักวิชาการ ไม่รวมค่าทรัพย์สินทางปัญญาเป็นต้นทุน ทำให้ราคาถูกกว่าระบบที่ใช้กันในห้องปฏิบัติการแบบเดิม ๆ ถึง 2-5 เท่า

ปัจจุบันภาครัฐและของเอกชนหลายแห่ง มีห้องปฏิบัติการที่มีตู้ควบคุมอุณหภูมิไว้อบความร้อน ฆ่าเชื้อ เพาะเลี้ยงเชื้อ ซึ่งต้องดูแลการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิตามที่ได้กำหนดไว้ หากอุณหภูมิเปลี่ยนแปลงจะส่งผลเสียหายได้ เช่น ตู้เก็บเลือดที่ใช้ในโรงพยาบาล การดูแลตรวจสอบการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิส่วนใหญ่ใช้เจ้าหน้าที่จดวัดตามเวลาที่กำหนด ซึ่งอาจเกิดข้อผิดพลาดจากการปฏิบัติงานและก่อให้เกิดความเสียหายได้.

เรื่องล่าสุดของหมวด สังคม

ดูหมวด สังคม ทั้งหมด