มท.1กำชับ19ผู้ว่าอีสานทำแผนพัฒนาแหล่งน้ำ

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

นายชวรัตน์ ชาญวีรกูล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย กล่าวว่าได้ประชุมร่วมกับผู้ว่าราชการจังหวัด ในกลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 19 จังหวัด เพื่อมอบนโยบายเกี่ยวกับการป้องกันและแก้ปัญหาภัยแล้ง โดยให้ผู้ว่าราชการจังหวัด
ร่วมกับภาคท้องถิ่น และภาคประชาชนพิจารณาจัดทำแผนขึ้น เพื่อพัฒนาแหล่งน้ำในขอบเขตพื้นที่ของตน ให้สามารถเก็บกักน้ำได้เพียงพอต่อความต้องการ ในรูปแบบที่ยั่งยืนเพื่อให้ประชาชนในทุกพื้นที่ มีน้ำไว้ใช้ร่วมกันตลอดปี หากพื้นที่ใดอยู่ห่างไกลแหล่งน้ำ หรือไม่มีแหล่งน้ำที่เหมาะสมหรือมี แต่ได้สำรวจแล้ว ต้องใช้งบประมาณในการก่อสร้างสูงเกินความจำเป็นไม่คุ้มค่าการลงทุนขอให้กำหนดแผนรองรับ โดยวางระบบให้มีแหล่งน้ำสำรอง การขนส่งน้ำ และตั้งศูนย์แจกจ่ายน้ำกลางประจำชุมชนเพื่อสำรองน้ำสะอาด ให้ประชาชนมีน้ำใช้อย่างทั่วถึงและพียงพอ ก่อนที่จะเกิดภัยแล้ง ทั้งนี้ แผนฯดังกล่าวต้องสามารถทำได้จริง และเมื่อทำแล้วจะช่วยขจัดปัญหาความแห้งแล้งในพื้นที่นั้นๆให้หมดสิ้นไป

เรื่องล่าสุดของ ข่าว

ดู ข่าว ทั้งหมด