ก.ไอซีที วางยุทธศาสตร์เข้มป้องกันและปรามการเสนอเนื้อหาที่ไม่เหมาะสมผ่านเน็ต

กรมประชาสัมพันธ์

สนับสนุนเนื้อหา

กระทรวงไอซีที วางยุทธศาสตร์เข้มป้องกันและปรามการเสนอเนื้อหาที่ไม่เหมาะสมผ่านระบบคอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ต นายสือ ล้ออุทัย ปลัดกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร หรือ ไอซีที เปิดเผยว่า ขณะนี้คณะอนุกรรมการยุทธศาสตร์การป้องกันและปราบปรามการนำเสนอข้อมูลข่าวสารที่ผิดกฎหมาย หรือไม่เหมาะสมผ่านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กระทรวงไอซีทีได้จัดทำยุทธศาสตร์การป้องกันและปราบปรามการนำเสนอข้อมูลข่าวสารที่ผิดกฎหมาย หรือไม่เหมาะสมผ่านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เพื่อเป็นกรอบนโยบายการดำเนินงานและมาตรการเข้มงวด ในการป้องกันและปราบปรามการนำเสนอข้อมูลข่าวสารผ่านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยยุทธศาสตร์นี้ ได้วางเป้าหมายในควบคุมและดูแลการนำเสนอข้อมูลข่าวสารผ่านระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ให้เป็นไปอย่างสร้างสรรค์และเกิดประโยชน์สูงสุดต่อประเทศชาติและประชาชนใน 3 ด้าน ประกอบด้วย ความมั่นคง ต้องไม่ให้กระทบต่อความมั่นคงของประเทศ สถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ ด้านสังคมและวัฒนธรรม เร่งป้องกันและปราบปรามการนำเสนอข้อมูลข่าวสารที่กระทบต่อสังคม วัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณี และด้านเศรษฐกิจ ต้องปราบปรามป้องกันไม่ให้เกิดข่าวสารที่ไม่เหมาะสมจนมีผลกระทบต่อความมั่นคงทางเศรษฐกิจของประเทศ ขณะที่ยุทธศาสตร์ร่วมเฝ้าระวังและควบคุมการนำเสนอเนื้อหาและข่าวสารที่ไม่เหมาะสมผ่านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ประกอบด้วย ประสานความร่วมมือระหว่างหน่วยงานภาครัฐ เอกชน และประชาชน กลั่นกรองเนื้อหาเว็บไซต์ที่ไม่เหมาะสมเบื้องต้นผ่านทางระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เก็บรวบรวมสถิติเว็บไซต์ที่มีเนื้อหาไม่เหมาะสม ปรับปรุงกฎหมายด้านเทคโนโลยีให้ทันต่อสถานการณ์สอดคล้องกับกติกาสากลโลก กำหนดแนวทางการยับยั้งและระงับการเผยแพร่เนื้อหาเว็บไซต์ที่ไม่เหมาะสมโดยเร็วที่สุด เพื่อลดความรุนแรงหรือโอกาสที่อาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อความมั่นคงและสังคมโดยรวมของประเทศ พร้อมเร่งส่งเสริมความตระหนักที่ดีในการใช้เทคโนโลยีอย่างเหมาะสม

เรื่องล่าสุดของ ข่าว

ดู ข่าว ทั้งหมด