กรมการศาสนา ชวนคนไทยร่วมทำบุญโครงการบรรพชาอุปสมบทพระภิกษุสามเณรภาคฤดูร้อน

กรมประชาสัมพันธ์

สนับสนุนเนื้อหา

กรมการศาสนา ชวนคนไทยร่วมทำบุญโครงการบรรพชาอุปสมบทพระภิกษุสามเณรภาคฤดูร้อน สร้างสันติสุขให้ประเทศชาติ นายสด แดงเอียด อธิบดีกรมการศาสนา กล่าวถึงความคืบหน้าโครงการบรรพชาอุปสมบทพระภิกษุสามเณร และบวชศีลจาริณีภาคฤดูร้อน เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ 2 เมษายน 2553 ว่า ขณะนี้มีวัดในเขตกรุงเทพมหานครเข้าร่วม 46 วัด ในส่วนภูมิภาคมีวัดเข้าร่วม 2,443 วัด มียอดผู้เข้าร่วมโครงการในปีนี้รวมทั้งประเทศมากถึง 360,000 คน ทั้งนี้กรมการศาสนาจะจัดพีธีบรรพชาอุปสมบทพร้อมกันทั่วประเทศในวันที่ 1 เมษายนนี้ โดยจะมีพิธีใหญ่ที่กรุงเทพมหานคร ณ วัดยานนาวา มีพระพรหมวชิรญาณ เจ้าอาวาสวัดยานนาวา กรรมการมหาเถรสมาคม เป็นประธานพิธีฝ่ายสงฆ์ และนายธีระ สลักเพชร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม เป็นประธานฝ่ายฆราวาส ซึ่งโครงการนี้จะเป็นการสืบทอดพระพุทธศาสนา ส่งเสริมให้เด็ก เยาวชน และประชาชน ได้ศึกษาหลักธรรมคำสอนทางพระพุทธศาสนา รวมทั้งได้ถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี นอกจากนี้ยังขอเชิญประชาชนในชาติมาร่วมสร้างบุญตามโครงการดังกล่าว เพื่อให้คนในชาติเกิดความรัก ความสามัคคีต่อกัน มีความสมานฉันท์ สังคมไทยจะได้มีสันติสุข

เรื่องล่าสุดของ ข่าว

ดู ข่าว ทั้งหมด