ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ นำเยาวชนจังหวัดชายแดนภาคใต้ไปพัฒนาทักษะด้านกีฬา

กรมประชาสัมพันธ์

สนับสนุนเนื้อหา

จังหวัดชายแดนภาคใต้ นำเยาวชนจังหวัดชายแดนภาคใต้ไปพัฒนาทักษะด้านกีฬา พร้อมส่งเสริมให้เรียนรู้การอยู่ร่วมกัน สร้างความสามัคคีในหมู่คณะ นายภาณุ อุทัยรัตน์ ผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ กล่าวว่า ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ กำหนดจัด โครงการเยาวชน รู้รักสามัคคี ห่างไกลยาเสพติด ประจำปี 2553 จำนวน 2 รุ่น โดยนำทีมยุวชนตัวแทนตำบลที่ชนะเลิศระดับอำเภอในการแข่งขันกีฬาฟุตบอล โครงการฟุตบอลยุวชน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ประกอบด้วยนักกีฬาฟุตบอล 18 คน ผู้ควบคุม 2 คนต่ออำเภอ เดินทางไปพัฒนาทักษะด้านกีฬา และทัศนะศึกษาสถานที่สำคัญ ๆ ณ กรุงเทพมหานคร รุ่นที่ 1 ระหว่างวันที่ 20 - 27 มีนาคม และรุ่นที่ 2 ระหว่างวันที่ 20 27 เมษายน รวมรุ่นละ 220 คน ผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ กล่าวอีกว่า การดำเนินโครงการฟุตบอลยุวชน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ซึ่งศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ ดำเนินการร่วมกับ พันเอก อดุลย์ภักดี มะลิพันธุ์ อดีตนักกีฬาทีมชาติไทย มีวัตถุประสงค์เพื่อให้เยาวชนได้รับความรู้ และพัฒนาทักษะด้านกีฬาชนิดต่าง ๆ รวมทั้งได้เรียนรู้การอยู่ร่วมกัน สร้างความสามัคคีในหมู่คณะ โดยใช้วิทยากรที่มีประสบการณ์ และมีชื่อเสียง เช่น อดีตนักกีฬาทีมชาติ ดารา และนักแสดง ซึ่งจะส่งผลให้สถาบันครอบครัวมีความมั่นคง ชุมชนเข้มแข็ง พื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้มีความสงบสุข อันจะส่งผลให้ประเทศชาติมีความเจริญก้าวหน้ายิ่งขึ้นด้วย

เรื่องล่าสุดของ ข่าว

ดู ข่าว ทั้งหมด