สนง.สาธารณสุขจ.ตราด จัดอบรมพัฒนาความรู้และทักษะพนักงานเจ้าหน้าที่ในการดำเนินงานเฝ้าระวังและบังคับใช้

กรมประชาสัมพันธ์

สนับสนุนเนื้อหา

นพ.กฤษณ์ ปาลสุทธิ์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดตราด เปิดเผยว่า งานควบคุมโรคไม่ติดต่อ ได้มีการจัดอบรมพัฒนาความรู้และทักษะพนักงานเจ้าหน้าที่ในการดำเนินงานเฝ้าระวังและบังคับใช้กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และยาสูบ เพื่อบูรณาการทีมงานในหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการบังคับใช้กฎหมายควบคุมการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ และยาสูบในจังหวัดตราด ทั้งในช่วงปกติและช่วงเทศกาลต่างๆ เพื่อเป็นแนวทางที่ชัดเจน เป็นรูปธรรม เกิดความเป็นระเบียบเรียบร้อย อันจะช่วยลดจำนวนผู้บริโภคหน้าใหม่ ลดปริมาณการบริโภคในกลุ่มที่เสพอยู่แล้ว ลดผลกระทบจากการบริโภค โดยมีผู้เข้าร่วมอบรมจำนวน 70 คน ประกอบด้วย ตำรวจภูธรทุกแห่ง, สรรพสามิตพื้นที่ตราด, ป้องกันจังหวัดตราด, เขตพื้นที่การศึกษา,ประชาสัมพันธ์จังหวัด, เทศบาล, องค์การบริหารส่วนตำบล, โรงพยาบาล, สำนักงานสาธารณสุขอำเภอ

เรื่องล่าสุดของ ข่าว

ดู ข่าว ทั้งหมด