วิทยาลัยการอาชีพเบตง มอบประกาศนียบัตรและการปัจฉิมนิเทศแก่ผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2552

กรมประชาสัมพันธ์

สนับสนุนเนื้อหา

วิทยาลัยการอาชีพเบตง จังหวัดยะลา จัดพิธีมอบประกาศนียบัตรและการปัจฉิมนิเทศแก่ผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2552 วันนี้(18มี.ค.53) ที่ห้องประชุมปิยะมิตร 1 โรงแรมการ์เด้นวิวเบตง นายดลเดช พัฒนรัฐ นายอำเภอเบตง เป็นประธานมอบประกาศนียบัตรและการปัจฉิมนิเทศแก่ผู้สำเร็จการศึกษาในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ประจำปีการศึกษา 2552 เพื่อแสดงความยินดี และชื่นชมกับผู้สำเร็จการศึกษา และเพื่อเป็นแนวทางเพิ่มพูนประสบการณ์และประสิทธิภาพให้กับนักศึกษาในการศึกษาต่อ และประกอบอาชีพอิสระในอนาคต สอดคล้องกับการพัฒนาเศรษฐกิจ และสังคมของประเทศ และตรงกับความต้องการของตลาดแรงงานในปัจจุบัน อีกทั้งได้เน้นให้นักศึกษา คิดเป็น ทำเป็น และแก้ปัญหาเป็น ตลอดจนการบริการแก่สังคมภายใต้นโยบาย อาชีวศึกษาร่วมด้วยช่วยประชาชน ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายรัฐบาลในการแก้ปัยหาความยากจนอย่างยั่งยืน สำหรับในปีการศึกษา 2552 มีนักศึกษาที่สำเร็จกาศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวช.) จำนวน 5 สาขาวิชา คือ สาขางานยานยนต์ สาขางานไฟฟ้ากำลัง สาขาอิเล็กทรอนิกส์ สาขางานการบัญชี สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ และสาขาการโรงแรม จำนวน 47 คน และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) จำนวน 4 สาขา คือ สาขาเทคนิคยานยนต์ สาขาการติดตั้งไฟฟ้า สาขางานการบัญชี สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ จำนวน 38 คน และรวมถึงหลักสูตรเทียบโอนประสบการณ์ จำนวน 10 รวมทั้งสิ้นจำนวน 95 คน

เรื่องล่าสุดของ ข่าว

ดู ข่าว ทั้งหมด