อสม.ร้อยเอ็ด คว้ารางวัลดีเด่น ระดับชาติมาครอง 2 สาขา

กรมประชาสัมพันธ์

สนับสนุนเนื้อหา

สมาคมอาสาสมัครสาธารณสุขจังหวัดร้อยเอ็ด (อสม.) คว้ารางวัลดีเด่น ระดับชาติมาครอง 2 สาขา นายแพทย์ภาสกร ไชยเศรษฐ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดร้อยเอ็ด เปิดเผยว่า จากการที่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดร้อยเอ็ด ร่วมกับสมาคมอาสาสมัครสาธารณสุขจังหวัดร้อยเอ็ด ได้ส่ง อสม.จังหวัดร้อยเอ็ด ซึ่งเป็น อสม.ดีเด่นระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เข้าประกวดเพื่อคัดเลือกเป็น อสม.ดีเด่นระดับชาติ จำนวน 3 สาขา นั้น คณะกรรมการคัดเลือก อสม.ดีเด่นระดับชาติได้ แจ้งผลการประกวดแล้ว ปรากฏว่า อสม. จังหวัดร้อยเอ็ดได้รับคัดเลือกเป็น อสม. ดีเด่นระดับชาติ จำนวน 2 สาขา ได้แก่ สาขาการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในชุมชน คือ นายอภิชาติ โพธิสาร อสม.บ้านหนองนาสร้าง ตำบลเหนือเมือง อำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด และสาขาการให้การบริการสุขภาพใน ศูนย์สาธารณสุขมูลฐานชุมชน (ศสมช.) คือนางสำอางค์ ช้อยชด บ้านหนองตาไก้ ตำบลหนองฮี อำเภอหนองฮี จังหวัดร้อยเอ็ด อสม.ทั้งสองคนเป็นผู้ที่มีความเสียสละ อดทน และมีความมุ่งมั่นที่จะทำงานด้านสุขภาพให้กับชุมชนเพื่อความอยู่ดีมีสุขในแบบวิถีพอเพียง อีกทั้งเป็นตัวอย่างที่ อสม. ทั้งหลายควรถือเป็นแบบอย่างทั้งการครองตน ครองคน และครองงาน สำหรับรางวัลเชิดชูเกียรติที่ อสม.จะได้รับ คือ เครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่สรรเสริญยิ่งดิเรกคุณาภรณ์ จากพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ แหวนทองฝังเพชร และเงินสดจำนวนหนึ่ง ทั้งนี้ จะได้รับรางวัลในงานวันอาสาสมัครสาธารณสุขแห่งชาติ ประจำปี 2553 ณ อิมแพคเมืองทองธานี นอกจากรางวัล อสม.ดีเด่นระดับชาติแล้ว จังหวัดร้อยเอ็ดของเรายังมี อสม. ที่ได้รับรางวัล ระดับภาค 3 สาขา รางวัลระดับเขต อีก 5 สาขา ซึ่ง อสม.ที่ได้รางวัลทั้งหมดจะได้รับรางวัล ในงานวันอสม.แห่งชาติในปีนี้ด้วย

เรื่องล่าสุดของ ข่าว

ดู ข่าว ทั้งหมด