อสม.มุกดาหาร กว่า 1,000 คน รวมพลังส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรค เนื่องในวัน อสม.แห่งชาติ

กรมประชาสัมพันธ์

สนับสนุนเนื้อหา

อาสามัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน จังหวัดมุกดาหาร จากทุกอำเภอจำนวนกว่า 1,000 คน รวมพลังเดินรณรงค์และจัดกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรค เนื่องในวัน อสม.แห่งชาติ เนื่องจากวันที่ 20 มีนาคม ของทุกปี รัฐบาลกำหนดให้เป็นวันอาสาสมัครสาธารณสุขแห่งชาติ หรือวัน อสม. โดยจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาศักยภาพของอสม.ประจำหมู่บ้าน เสริมสร้างขวัญและกำลังใจให้แก่ผู้ปฏิบัติงาน อสม. สำหรับจังหวัดมุกดาหาร กำหนดจัดกิจกรรมเนื่องในวัน อสม.แห่งชาติ ขึ้นในวันนี้(17 มี.ค.) ภายในบริเวณสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติฯ (สวนสุขภาพ) โดยมีกลุ่มพลังมวลชนที่เป็น อสม. จากทั้ง 7 อำเภอ และ 34 ชุมชนในเขตเทศบาลเมืองมุกดาหาร กว่า 1,000 คน ร่วมกันเดินรณรงค์ เพื่อส่งเสริมให้ประชาชน ได้ร่วมกันดูแลสุขภาพและป้องกันโรค พร้อมเผยแพร่ผลงานและเชิดชูเกียรติ อสม.ที่ปฏิบัติงานด้วยความอดทน เสียสละ นายบุญส่ง เตชะมณีสถิตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร กล่าวว่า อสม. ถือเป็นบุคคลที่มีความสำคัญต่อการพัฒนาหมู่บ้านมาเป็นระยะเวลานานถึง 30 ปี ตลอดระยะเวลาดังกล่าว ได้สร้างผลงานที่ไม่ใช่เฉพาะงานด้านสาธารณสุขเท่านั้น งานด้านสังคมอื่น ๆ อสม.ได้เข้าไปมีบทบาทในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน จึงเห็นสมควรแล้วที่รัฐบาลมีมติให้วันที่ 20 มีนาคม ของทุกปี เป็นวัน อสม.แห่งชาติ พร้อมจัดสรรเงินค่าตอบแทนให้ อสม.คนละ 600 บาทต่อเดือน พร้อมกันนี้ขอให้ อสม.ทุกคน ได้รักษาคุณงามความดี รักษาเกียรติและศักดิ์ศรี รวมทั้งยึดมั่นในสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ความรู้รักสามัคคีให้ยั่งยืนสืบไป

เรื่องล่าสุดของ ข่าว

ดู ข่าว ทั้งหมด