จ.ตราด ดึง อปท.ร่วมป้องกันปัญหาเอดส์ในชุมชน ให้กับประชาชน โดยเฉพาะกลุ่มเยาวชน

กรมประชาสัมพันธ์

สนับสนุนเนื้อหา

(17 มี.ค. 53)นายประทีป จงสืบธรรม รองผู้ว่าราชการจังหวัดตราด เปิดโครงการอบรมเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจด้านการป้องกันปัญหาและแก้ไขปัญหาเอดส์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดตราด ซึ่งจังหวัดตราดตราดโดยสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดร่วมกับมูลนิธิรักษ์ไทยร่วมกันจัดขึ้นโดยเชิญผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(อปท.) และเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานควบคุมโรคเอดส์จากสาธารณสุขอำเภอ และโรงพยาบาลทุกแห่งเข้าร่วม ที่ห้องประชุมเหลายาอินแลนด์รีสอร์ท อ.เมืองตราด ด้านนายแพทย์โชคชัย สาครพานิชย์ นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตราด เปิดเผยว่า ปัจจุบันสถิติการติดเชื้อโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ของชาวตราดมีแนวโน้มสูงขึ้นเป็นอย่างมาก โดยเฉพาะในกลุ่มเยาวชน พบว่ามีการติดเชื้อโรคทางเพศสัมพันธ์สูงสุด ซึ่งมีสาเหตุมาจากการขาดความตระหนักในการใช้ถุงยางอนามัย เมื่อมีเพศสัมพันธ์กับคู่เสี่ยงทุกประเภท สะท้อนให้เห็นว่าแนวโน้มอาจมีการแพร่ระบาดของโรคเอดส์ระลอกใหม่ขึ้นอีกได้ หากเยาวชนและประชาชนยังขาดความตระหนักในการป้องกันตนเอง ดังนั้นการดำเนินงานป้องกันโรคจึงมีความสำคัญ โดยเฉพาะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นซึ่งเป็นภาครัฐที่ใกล้ตัวประชาชนมากที่สุด ควรที่จะมีบทบาทเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดแผนงาน/โครงการ และกิจกรรมต่าง ๆ ในการสร้างความตระหนักถึงผลกระทบของโรคเอดส์ในชุมชนแต่ละแห่ง ทางสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดจึงได้ร่วมจัดโครงการนี้ขึ้นเพื่อหวังให้ อปท.ทุกแห่งร่วมให้ความสำคัญในป้องกันปัญหาเอดส์โดยเฉพาะการลดจำนวนผู้ติดเชื้อรายใหม่โดยเฉพาะในกลุ่มเยาวชนที่เป็นอนาคตของชาติ

เรื่องล่าสุดของ ข่าว

ดู ข่าว ทั้งหมด