กรรมการมรดกโลกวอนอปท.

ร่วมดูแลโบราณสถานอยุธยา

นางโสมสุดา ลียะวนิช รองปลัดกระทรวงวัฒนธรรม (วธ.) และกรรมการมรดกโลก กล่าวถึงการบริหารจัดการอุทยานประวัติศาสตร์ และโบราณสถานในประเทศไทย ว่า เนื่องจากกรมศิลปากรมีข้อจำกัดในเรื่องบุคลากรและงบประมาณทำให้การบริหารจัดการพื้นที่โบราณสถานต่าง ๆ เป็นไปอย่างยากลำบาก โดยเฉพาะในพื้นที่ที่ได้รับการประกาศขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลก เช่น อุทยานประวัติศาสตรุโขทัย (ศรีสัชนาลัย-กำแพงเพชร) และอุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา รวมถึงแหล่งโบราณคดีบ้านเชียง จ.อุดร ธานี ซึ่งแต่ละแห่งมีพื้นที่กว้างขวางมาก จึงต้องการให้หน่วยงานท้องถิ่นและชุมชนได้ร่วมกันดูแลรักษาด้วย

ตั้งแต่ปี 2542 ที่มีการบังคับใช้กฎหมายกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) ซึ่งระบุให้ อปท.มีหน้าที่ส่งเสริมสนับสนุนการดูแลมรดกทางด้านศิลปวัฒนธรรมและประเพณีของชาติ แต่ก็ยังไม่ได้รับการปฏิบัติอย่างมีประสิทธิภาพ ตัวอย่างที่เห็นชัดเจน คือ บริเวณบึงพระราม จ.พระนครศรีอยุธยา ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในพื้นที่มรดกโลก แต่หน่วยงานท้องถิ่นกลับต้องการเข้าไปดูแลเพราะเห็นว่าเป็นจุดที่สามารถหารายได้จากการเก็บค่าเข้าชมได้ นางโสมสุดา กล่าว.

เรื่องล่าสุดของหมวด สังคม

ดูหมวด สังคม ทั้งหมด