ประกันสังคม จ.สุโขทัย จัดประชุมชี้แจงโครงการพัฒนาเครือข่ายประกันสังคมมาตรา 40

กรมประชาสัมพันธ์

สนับสนุนเนื้อหา

ประกันสังคมจังหวัดสุโขทัย จัดประชุมชี้แจงโครงการพัฒนาเครือข่ายประกันสังคมมาตรา 40 นายไพบูลย์ ปัญจะ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย เป็นประธานการประชุมชี้แจงโครงการพัฒนาเครือข่ายประกันสังคมมาตรา 40 ณ โรงแรมไพลินสุโขทัย เพื่อชี้แจงและทำความเข้าใจกับผู้เข้าร่วมประชุม ประกอบด้วย อาสาสมัครแรงงานจังหวัด กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน สมาชิกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้นำกลุ่มอาชีพ และนักจัดรายการวิทยุ ในพื้นที่จังหวัดสุโขทัย จำนวน 120 คน ซึ่งประกันสังคม ได้ดำเนินการขยายความคุ้มครองประกันสังคมให้ครอบคลุมไปสู่ประชาชนผู้ใช้แรงงานนอกระบบทุกสาขาอาชีพ โดยเนื้อหาของการประชุมในวันนี้ ประกอบด้วย การสรุปความเป็นมาของการดำเนินการขยายความคุ้มครองประกันสังคมให้ครอบคลุมไปสู่ประชาชนผู้ใช้แรงงานนอกระบบทุกสาขาอาชีพ ให้สามารถสมัครเป็นผู้ประกันตนมาตรา 40 วิธีการจ่ายเงินสมทบสิทธิ และรูปแบบสิทธิประโยชน์ที่ผู้ประกันตนจะได้รับ นอกจากนี้ผู้เข้าร่วมประชุม จะได้มีโอกาสเข้าร่วมกิจกรรมโดยการจัดเสวนากลุ่มย่อย เพื่อประเมินความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการดำเนินการขยายความคุ้มครองประกันสังคม ตามมาตรา 40 โดยมีวิทยากรของสำนักงานประกันสังคม ให้คำแนะนำ ช่วยเหลือในการดำเนินกิจกรรมในครั้งนี้ เพื่อให้ผู้เข้าร่วมประชุม นำความรู้ที่ได้รับเผยแพร่ไปยังท้องถิ่นของตนได้อย่างถูกต้องต่อไป

เรื่องล่าสุดของ ข่าว

ดู ข่าว ทั้งหมด