วธ.เร่งใช้เงินเศรษฐกิจสร้างสรรค์

หวังช่วยกระจายรายได้สู่ท้องถิ่น

นายวีระ โรจน์พจนรัตน์ ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม (วธ.) เปิดเผยว่า ตามที่คณะรัฐมนตรี (ครม.) ได้อนุมัติงบประมาณโครงการเศรษฐกิจสร้างสรรค์จำนวน 612 ล้านบาท ให้แก่ วธ. เพื่อขับเคลื่อนโครงการวัฒนธรรมสรรค์สร้าง เศรษฐกิจสร้างสรรค์นั้น นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ นายกรัฐมนตรี ได้ย้ำให้ วธ.เร่งเบิกจ่ายงบฯ ดังกล่าว เพื่อเป็นการกระจายรายได้สู่ท้องถิ่นช่วยขับเคลื่อนงานวัฒนธรรม และกระตุ้นเศรษฐกิจของประเทศด้วยโครงการต่าง ๆ ของ วธ.ที่ได้รับอนุมัติ ได้แก่ พัฒนาแหล่งอารยธรรมล้านนาสู่การเป็นมรดกโลก เทศกาลศิลปวัฒนธรรมเชิงสร้างสรรค์ ฟื้นฟูแหล่งมรดกโลกอยุธยาในสภาวะเร่งด่วน โครงการลานบุญ ลานปัญญา ฟื้นฟูคูกำแพงเมืองอุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย ติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างโบราณสถานอุทยานประวัติศาสตร์กำแพงเพชร และส่งเสริมสนับสนุนการสร้างภาพยนตร์และวีดิทัศน์ ซึ่งตนจะเร่งให้หน่วยงานที่รับผิดชอบดำเนินการเบิกจ่ายโดยเร็วที่สุด

ปลัด วธ.กล่าวต่อไปว่า นอกจากนี้ยังได้ขอความร่วมมือจากกระทรวงต่าง ๆ ขับเคลื่อนงานวัฒนธรรมที่ได้ทำความร่วมมือไว้ อาทิ การขอเพิ่มอัตรากำลังข้าราชการ 150 อัตราจากสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.) การจัดตั้งศูนย์วัฒนธรรมในสถานศึกษา ส่งเสริมให้นักเรียนและนักศึกษาทัศนศึกษาในพิพิธภัณฑ์และอุทยานประวัติศาสตร์ และส่งเสริมให้มีหลักสูตรประวัติศาสตร์และภูมิปัญญาท้องถิ่นกับกระทรวงศึกษาธิการ การเฝ้าระวังทางวัฒนธรรม การส่งเสริมงานด้านเกมสร้างสรรค์ การ์ตูนแอนิเมชั่น กับกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร การป้องกันการละเมิดลิขสิทธิ์ของศิลปินกับกระทรวงพาณิชย์ การขึ้นทะเบียนมรดกโลกกับกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม การจัดสร้างเรือพระที่นั่งศรีประภัศศรชัย เนื่องในโอกาสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 84 พรรษากับกระทรวงกลาโหม เป็นต้น.

เรื่องล่าสุดของหมวด สังคม

ดูหมวด สังคม ทั้งหมด