ชงขอใช้งบฯเหลือจ่ายกองทุนฯคนพิการ

ส่งคนพิการเรียนฟรีถึงปริญญาตรี ย้ำไม่มีบัตรคนพิการไม่ได้รับสิทธินี้

นายธีระ จันทรรัตน์ ผอ.สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) เปิดเผยว่า จากการประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนส่งเสริมและพัฒนาการศึกษาสำหรับคนพิการ เมื่อเร็ว ๆ นี้ ที่ประชุมได้หารือถึงการขออนุมัติใช้งบประมาณปี 2552 ที่เหลือจากการใช้จ่ายของกองทุนส่งเสริมฯ ซึ่งมีประมาณ 19 ล้านบาท และขอใช้งบฯ กองทุนการศึกษาสำหรับคนพิการที่ยังเหลืออยู่หลังจากจัดสรรวงเงินให้หน่วยงานต่าง ๆ ไปแล้วอีกกว่า 34 ล้านบาท รวมเป็นงบฯ ที่เหลือประมาณ 53 ล้านบาท โดยที่ประชุมมีมติขอนำ งบฯ ดังกล่าว มาสนับสนุนคนพิการให้ได้เรียนฟรี ในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) และระดับปริญญาตรี จำนว0 ล้านบาท ใช้อุดหนุนโครงการจรที่จะเกิดขึ้นระหว่างปี 2553 จำนวน 13 ล้านบาท และเก็บไว้สำหรับบริหารจัดการในปีต่อไป 10 ล้านบาท โดยจะนำผลการประชุมเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการส่งเสริมการจัดการศึกษาสำหรับคนพิการ ที่มีนายชินวรณ์ บุณยเกียรติ รมว.ศึกษาธิการ ในวันที่ 15 มี.ค.นี้ เพื่อพิจารณาต่อไป

นายธีระ กล่าวต่อไปว่า งบฯ สนับสนุนคนพิการให้ได้เรียนฟรีถึงปริญญาตรีนั้น จะนำไปสนับสนุนสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) และสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) ซึ่งเป็นหน่วยงานหลักที่ต้องจัดสรรงบฯ ให้แก่ผู้เรียน ทั้งค่าเล่าเรียน ค่าบำรุงการศึกษา ค่าธรรมเนียม และ ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่แต่ละสถาบันการศึกษาเรียกเก็บจากผู้เรียน

ที่ประชุมได้ตั้งข้อสังเกตว่า ในสาขาแพท์ สัตวแพทย์ ทันตแพทย์ จะมีคนพิการเรียนหรือไม่ ซึ่งได้รับการชี้แจงว่าในต่างประเทศมีคนพิการเรียนแพทย์ด้านจิตเวช ที่ประชุมจึงได้กำหนดกรอบกว้าง ๆ เพื่อรองรับผู้พิการที่มีความสามารถ ทั้งนี้ผู้ที่จะได้รับสิทธิตามโครงการดังกล่าว ต้องมีบัตรประจำตัวคนพิการด้วย หากใครไม่มีก็จะไม่ได้รับสิทธินี้ นายธีระ กล่าวและว่า ตนมั่นใจว่าโครงการนี้จะจูงใจให้คนพิการเรียนต่อ ระดับปวส. และปริญญาตรีมากขึ้น แต่ไม่แน่ใจว่าจะได้รับสิทธิทั้งหมดหรือไม่นั้น เพราะวันนี้ยังมีผู้พิการจำนวนไม่น้อยที่ไม่ได้ทำบัตรประจำตัวคนพิการ.

เรื่องล่าสุดของหมวด สังคม

ดูหมวด สังคม ทั้งหมด