สกอ.คุมเข้มม.นอกที่ตั้งเพื่อผู้บริโภค

ดร.สุเมธ แย้มนุ่น เลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา (กกอ.) เปิดเผยว่า จากการที่กระทรวงศึกษาธิการ ได้ออกประกาศกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยการจัดการศึกษานอกสถานที่ตั้งของสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ พ.ศ. 2552 เพื่อ ให้สถาบันอุดมศึกษาของรัฐใช้เป็นแนวทางในการจัดการศึกษานอกสถานที่ตั้งอย่างมีคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา โดยในประกาศได้กำหนดเงื่อนไขของการจัดการศึกษานอกสถานที่ ตั้งของสถาบันอุดมศึกษาว่า อธิการบดีมหาวิทยาลัยต้องขออนุญาตจัดการศึกษานอกสถานที่ตั้งต่ถาบัน พร้อมทั้งเสนอเอกสารหลักฐานเพื่อประกอบการพิจารณาการจัดตั้ง เมื่อสภาสถาบันพิจารณาให้ความเห็นชอบแล้ว ให้อธิการบดีแจ้งต่อ กกอ.เพื่อทราบภายใน 30 วัน และให้สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) เข้าไปดำเนินการตรวจสอบอีกครั้ง และหากดำเนินการถูกต้อง สกอ.จะประกาศรายชื่อมหาวิทยาลัย ดังกล่าวเป็นมหาวิทยาลัยที่มีการจัดการศึกษานอกที่ตั้งอย่าง ถูกต้อง

เท่าที่ทราบขณะนี้มีบางมหาวิทยาลัยไปจัดการศึกษานอกที่ตั้ง โดยไม่แจ้ง สกอ. หรือไปแอบเปิดสอนและสอนโดย ไม่มีคุณภาพ ซึ่งเมื่อเร็ว ๆ นี้ กกอ.ได้มีมติให้ สกอ.ไปเร่งรัดตรวจสอบว่า มีสถาบันการศึกษาของรัฐใดบ้างดำเนินการดังกล่าว เพื่อดำเนินการให้ถูกต้องต่อไป ทั้งนี้ขอย้ำว่าการที่ สกอ.ต้องเข้ามาตรวจสอบไม่ได้เป็นการจับผิดมหาวิทยาลัย แต่ต้องการคุ้มครองผู้บริโภค ซึ่งถ้ามหาวิทยาลัยบริสุทธิ์ใจก็ควรดำเนินการให้ถูกต้องตามกฎหมาย ดร.สุเมธ กล่าว.

เรื่องล่าสุดของหมวด สังคม

ดูหมวด สังคม ทั้งหมด