โพลชี้แดงทำเพื่อทักษิณ-ขอชุมนุมสันติ

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

นายนพดล กรรณิกา ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยความสุขชุมชน มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ เปิดเผยผลวิจัยเชิงสำรวจ เอแบคเรียลไทม์โพลล์ เรื่อง ศึกษาปัจจัยที่มีผลทำให้กลุ่มพลังเงียบมีความสุขในช่วงการชุมนุมของกลุ่มคนเสื้อแดง กรณีศึกษาตัวอย่างประชาชนใน 17 จังหวัดของประเทศ พบว่า ปัจจัยสำคัญอันดับแรกที่ทำให้คนไทยมีความสุขคือ สภาวะเศรษฐกิจระดับครัวเรือน เรื่องปากท้อง การกินอยู่ในครอบครัว รองลงไป คือ สุขภาพจิตที่ดี และ ความเป็นธรรมในสังคม ความเป็นมาตรฐานเดียวกัน โดย ผลวิจัยพบว่า มีประชาชนไม่ถึงครึ่งหรือร้อยละ 44.6 ที่มีความสุขต่อสภาวะเศรษฐกิจครัวเรือนขณะนี้ ขณะที่ มีเพียงร้อยละ 25.1 ที่มีความสุขต่อความเป็นธรรมในสังคม ความเป็นมาตรฐานเดียวกัน และร้อยละ 11.7 เท่านั้น ที่มีความสุขต่อบรรยากาศทางการเมืองในขณะนี้ ส่วนความในใจที่อยากบอกกับกลุ่มประชาชนที่กำลังชุมนุมขณะนี้ พบว่า ประชาชนส่วนใหญ่หรือร้อยละ 82.7 ขอให้ชุมนุมโดยสันติวิธี ไม่ใช้ความรุนแรง และ ร้อยละ 78.5 ขอให้ผู้ชุมนุมให้ความร่วมมือกับเจ้าหน้าที่รัฐเพื่อให้การชุมนุมเป็นไปด้วยความเรียบร้อยขณะที่ สวนดุสิตโพล เปิดเผยผลสำรวจ ความคิดเห็นของประชาชนที่อยู่ในเขตที่มีการประกาศ พ.ร.บ.ความมั่นคง ต่อการชุมนุมของกลุ่มคนเสื้อแดงโดยพบว่า

ร้อยละ 30.71 เห็นว่า เป็นการทำให้ต่างชาติมองว่าประเทศไทยไม่มีความปลอดภัยและคนไทยไม่รักกัน
ร้อยละ 68.87% เห็นว่า สื่อโทรทัศน์ เป็นสื่อที่ทำให้ประชาชนรับทราบข้อมูล ข่าวสารเรื่องการชุมนุมประท้วงได้ดีที่สุด
ร้อยละ 48.11 ประชาชนอยากให้สื่อนำเสนอข่าว รายงานข่าวรวดเร็ว ทันทุกสถานการณ์ /รายงานภาพบรรยากาศแบบสดๆ
ร้อยละ 57.14 เห็นว่า ว่าการชุมนุมประท้วงของกลุ่มคนเสื้อแดงไม่ได้เป็นการแสดงออกทางประชาธิปไตยอย่างแท้จริง

เพราะ มองว่าการชุมนุมครั้งนี้ เป็นการเรียกร้องเพื่อคนๆหนึ่ง /ทำเพื่อคนๆหนึ่ง ,เป็นการสร้างสงครามประสาท เพื่อให้รัฐบาลปั่นป่วน ,เป็นเกมการเมือง ร้อยละ 37.20 ประชาชนที่อยู่ในเขต พ.ร.บ.ความมั่นคง คิดว่าอยู่บ้านเฉยๆ คอยติดตามข้อมูลข่าวสารอย่างให้ชิดและร้อยละ 27.30 เห็นว่า บทเรียนจาการชุมนุมครั้งนี้ ทำให้ภาพลักษณ์ของประเทศไทยในสายตาต่างชาติดูแย่ลง