สพท.ตราด จัดค่ายพัฒนาอัจฉริยภาพด้านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ นักเรียน ม.ต้น ช่วงปิดภาคเรียน

กรมประชาสัมพันธ์

สนับสนุนเนื้อหา

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาตราด จัดค่ายพัฒนาอัจฉริยภาพด้านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ นักเรียน มัธยมศึกษาตอนต้น ช่วงปิดภาคเรียน นายธงชัย พุ่มชลิต ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาตราด เปิดเผยว่า สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาตราด กำหนดจัดโครงการส่งเสริมและพัฒนาอัจฉริยภาพด้านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ สำหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น รุ่นที่ 1 และรุ่นที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2552 ช่วงที่ 1 ระหว่างวันที่ 15-20 มีนาคม 253 ณ ห้องประชุมศูนย์เสมารักษ์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาตราด ช่วงที่ 2 ระหว่างวันที่ 24-26 มีนาคม ที่โรงเรียนตราษตระการคุณ เนื่องจากการที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาตราดเป็น 1 ใน 52 เขตพื้นที่การศึกษาที่ได้รับคัดเลือกและสนับสนุนงบประมาณจากโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ ในการดำเนินโครงการส่งเสริมและพัฒนาอัจฉริยภาพด้านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ สำหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น เพื่อส่งเสริมและพัฒนานักเรียนที่มีความสามารถพิเศษด้านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ให้เป็นผู้ที่มีความมุ่งมั่น เป็นนักวิจัย นักประดิษฐ์ นักคิดค้นทางด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีมีความ เป็นไทย มีเจตคติที่ดีต่อเพื่อนร่วมโลก อนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยคัดเลือกเยาวชนที่มีความสามารถพิเศษด้านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ตั้งแต่ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 เข้าร่วมกิจกรรมค่ายพัฒนาอัจฉริยภาพและการเรียนทางไกล และต้องได้รับการพัฒนาไปจนถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 เป็นเวลา 6 ครั้ง

เรื่องล่าสุดของ ข่าว

ดู ข่าว ทั้งหมด