ม.นราธิวาสราชนครินทร์ ทำบันทึกความร่วมมือกับโรงเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายในพื้นที่นราธิวาส

กรมประชาสัมพันธ์

สนับสนุนเนื้อหา

มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ ทำบันทึกความร่วมมือกับโรงเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายในพื้นที่จังหวัดนราธิวาส เพื่อร่วมกันพัฒนาการจัดการศึกษา วันนี้ (11 มี.ค. 53) ดร.จงรัก พลาศัย อธิการบดีมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการความร่วมมือทางวิชาการระหว่างมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์กับโรงเรียนมัธยมศึกษาในพื้นที่จังหวัดนราธิวาส ณ ห้องประชุมชั้น 1 อาคาร 6 วิทยาลัยเทคนิคนราธิวาส มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ เขตเทศบาลเมืองนราธิวาส โดยมีคณะผู้บริหารของมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ และโรงเรียนต่างๆ ตลอดจนบุคลากรทางการศึกษา เข้าร่วมในการบันทึกความร่วมมือดังกล่าว โครงการความร่วมมือทางวิชาการระหว่างมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์กับโรงเรียนมัธยมศึกษาในพื้นที่ จัดขึ้นเพื่อร่วมกันพัฒนาการจัดการศึกษาทั้งผู้เรียนและบุคลากรสายการสอน โดยการจัดหลักสูตรให้เป็นไปตามความต้องของผู้เรียนประกอบด้วยวิชาชีพพื้นฐานทางวิศวกรรมศาสตร์ วิชาทางคณิตศาสตร์ วิชาทางวิทยาศาสตร์ อาทิ ฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยา และหลักสูตรระยะสั้น ทั้งระดับปริญญาตรีและต่ำกว่าปริญญาตรี ทั้งนี้ การดำเนินการโครงการข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการครั้งนี้ มีโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการกับมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์จำนวน 13 โรงเรียน คือ 1.โรงเรียนนราธิวาส 2.โรงเรียนนราสิกขาลัย 3.โรงเรียนสุไหงโก-ลก 4.โรงเรียนตันหยงมัส 5.โรงเรียนตากใบ 6.โรงเรียนเวียงสุวรรณวิทยาคม 7.โรงเรียนบางปอประชารักษ์ 8.โรงเรียนมัธยมสุไหงปาดี 9.โรงเรียนประทีปวิทยา 10.โรงเรียนร่วมเกล้า 11.โรงเรียนรือเสาะชนูปถัมภ์ 12.โรงเรียนสุคิรินวิทยา แล ะ13.โรงเรียนเวียงราษฎรอุปถัมภ์

เรื่องล่าสุดของ ข่าว

ดู ข่าว ทั้งหมด