อำเภอเบตง ได้รับอนุมัติโครงการชุมชนพอเพียง จากสำนักงานเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อยกระดับชุมชนแล้ว จำนวน 7

กรมประชาสัมพันธ์

สนับสนุนเนื้อหา

นายดลเดช พัฒนรัฐ นายอำเภอเบตง เปิดเผยว่า อำเภอเบตงได้ดำเนินโครงการเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อยกระดับชุมชน ตามนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล ซึ่งเป็นโครงการที่มีการดำเนินการต่อเนื่องมาจากโครงการพัฒนาศักยภาพของหมู่บ้านและชุมชน (SML) โดยมีวัตถุประสงค์สำคัญ คือ ต้องการจัดสรรงบประมาณไปยังพื้นที่โดยตรง เพื่อที่ประชาชนในหมู่บ้าน/ชุมชน จะได้นำไปแก้ไขปัญหาส่วนรวม เพื่อการดำรงชีวิตประจำวันและประกอบอาชีพที่มั่นคง โดยประชาชนเป็นผู้บริหารจัดการกันเอง หรือที่เรียกว่า ร่วมคิด ร่วมทำ อำเภอเบตงมีหมู่บ้าน/ชุมชนที่เสนอขอรับงบประมาณตามโครงการชุมชนพอเพียง จำนวน 32 หมู่บ้าน 14 ชุมชน รวม 68 โครงการ ซึ่งสำนักงานเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อยกระดับชุมชนได้อนุมัติแล้ว จำนวน 7 หมู่บ้าน/ชุมชน จำนวน 11 โครงการ ยังไม่ได้รับการอนุมัติโครงการ จำนวน 39 หมู่บ้าน /ชุมชน รวม 57 โครงการ ขณะนี้อยู่ในขั้นตอนส่งให้สำนักงานเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อยกระดับชุมชนพิจารณาอนุมัติโครงการ นายอำเภอเบตง กล่าวว่า อำเภอเบตงมีหมู่บ้าน/ชุมชน ที่สามารถขอรับการจัดสรรงบประมาณตามโครงการพอเพียง เพื่อยกระดับชุมชน รวมทั้งสิ้น 57 หมู่บ้าน/ชุมชน แต่มีจำนวนหมู่บ้าน/ชุมชนขอรับการจัดสรรงบประมาณ จำนวน 46 แห่ง รวม 68 โครงการ งบประมาณทั้งสิ้น 14,650,000 ล้านบาท

เรื่องล่าสุดของ ข่าว

ดู ข่าว ทั้งหมด