จันทบุรีบำบัดฟื้นฟูผู้ติดยา

กรมประชาสัมพันธ์

สนับสนุนเนื้อหา

จังหวัดจันทบุรี จัดโครงการบำบัดฟื้นฟูสมรรถภาพผู้เสพ ผู้ติดยาเสพติด รุ่นที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2553 ภายหลังประสบความสำเร็จปี 52 บำบัดฟื้นฟูไปแล้ว 85 ราย วันนี้ (11 มี.ค.53) ที่วิทยาลัยลูกผู้ชาย ศูนย์พัฒนาชีวิตใหม่จังหวัดจันทบุรี กองร้อยอาสารักษาดินแดนที่ 1 จังหวัดจันทบุรี นายพูลศักดิ์ ประณุทนรพาล ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการบำบัดฟื้นฟูสมรรถภาพผู้เสพ ผู้ติดยาเสพติดแบบครบวงจร เพื่อน้อมนำพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่ทรงห่วงใยต่อพสกนิกรชาวไทย และเป็นการสนองตอบนโยบายองรัฐบาลในเรื่องยุทธศาสตร์การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ทั้งนี้จังหวัดจันทบุรี ได้จัดตั้งวิทยาลัยลูกผู้ชาย ศูนย์พัฒนาชีวิตใหม่จังหวัดจันทบุรี ณ กองร้อยอาสารักษาดินแดนที่ 1 จังหวัดจันทบุรี เพื่อเป็นศูนย์บำบัดฟื้นฟูผู้เสพ ผู้ติดยาเสพติดแบบครบวงจร และได้ดำเนินการบำบัดฟื้นฟูผู้เสพ ผู้ติดยาเสพติดมาแล้วในปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 จำนวน 2 รุ่น ผู้เข้ารับการบำบัดฟื้นฟู รวม 85 คน ซึ่งผลการดำเนินการสำเร็จตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ มีผู้เข้ารับการฝึกอบรมแจ้งเบาะแสเกี่ยวกับยาเสพติดให้ทราบและเป็นข้อมูลทีเป็นประโยชน์ต่อทางราชการรวมถึงมีการสมัครใจบวชทดแทนพระคุณบิดามารดา และจากการติดตามเยี่ยมเยียนผู้ผ่านการฝึกอบรม ส่วนใหญ่กลับตัวเป็นคนดี ไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด เป็นคนดีของครอบครัวและสังคม สำหรับการฝึกอบรมในรุ่นนี้ เป็นรุ่นที่ 1 ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 กำหนดระหว่างวันที่ 10 19 มีนาคม 2553 รวม 10 วัน มีผู้เข้ารับการฝึกอบรมทั้งสิ้น จำนวน 35 คน และมีวิทยากร ครูพี่เลี้ยงจากหลายหน่วยงานเข้าร่วมโครงการ

เรื่องล่าสุดของ ข่าว

ดู ข่าว ทั้งหมด