สภากาชาดไทย จัดโครงการ "แว่นตาผู้สูงวัยในมเด็จพระเทพรัตนฯ ตัดแว่นสายตาให้ผู้สูงอายุ

กรมประชาสัมพันธ์

สนับสนุนเนื้อหา

สภากาชาดไทย ร่วมกับ กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ และภาคเอกชน จัดโครงการ "แว่นตาผู้สูงวัยในสมเด็จพระเทพรัตนฯ เพื่อตรวจวัดสายตา และตัดแว่นสายตาให้แก่ผู้สูงอายุ วันนี้ (10 มี.ค.53) นางนนทินี เพ็ชรไพสิษฐ์ รองอธิบดีกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ เป็นประธานจัดหน่วยให้บริการตามโครงการ "แว่นตาผู้สูงวัยในสมเด็จพระเทพรัตนฯ โดยออกให้บริการประชาชนที่หอประชุมโรงเรียนคลองใหญ่วิทยาคม อำเภอคลองใหญ่ จังหวัดตราด โดยโครงการดังกล่าวมุ่งให้บริการผู้สูงวัยที่มีปัญหาทางด้านสายตาในพื้นที่ให้เข้าถึงโอกาสในการรับแว่นตาเพื่อใช้ในการดำเนินชีวิต ซึ่งทางมูลนิธิสงเคราะห์เด็กของสภากาชาดไทย ร่วมกับ กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ และภาคเอกชน โดยศูนย์การแพทย์ของห้างแว่นทอปเจริญร่วมกับจังหวัดตราด จัดขึ้น มีผู้สูงอายุกว่า 150 รายเข้ารับบริการ ด้าน นางไอริณ จิตติ์การุญราษฎร์ หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป มูลนิธิสงเคราะห์เด็กของสภากาชาดไทย กล่าวว่า โครงการนี้ เป็นการน้อมนำพระราชกระแสรับสั่งใน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เกี่ยวกับการตัดแว่นตาให้ผู้สูงอายุ เนื่องจากยังไม่มีหน่วยงานกลางในการรับผิดชอบในเรื่องนี้ ซึ่งทำให้ผู้สูงอายุจำนวนไม่น้อย มองเห็นได้ไม่ชัดเจน เป็นอุปสรรคต่อการประกอบอาชีพเลี้ยงดูตนเอง และครอบครัว จึงได้จัดให้มีการจัดโครงการนี้ขึ้น โดยดำเนินการตรวจวัดสายตา และตัดแว่นสายตาเพื่อมอบให้กับผู้สูงอายุที่มีอายุ 45 ปีขึ้นไป ซึ่งมีอัตราเฉลี่ยผู้มีปัญหาทางสายตาข้าร่วมโครงการในมูลนิธิสงเคราะห์เด็กของสภากาชาดไทยเฉลี่ย 400 รายต่อเดือน พร้อมทั้งตรวจรักษาผู้สูงอายุที่มีปัญหาจากโรคต้อโดยให้เข้าถึงการรักษาอีกด้วย สำหรับโครงการนี้จะดำเนินการต่อเนื่องตามจังหวัดต่างๆ รวมระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี ตั้งแต่ปี 2552- 2557

เรื่องล่าสุดของ ข่าว

ดู ข่าว ทั้งหมด