แม่โจ้โพลล์สำรวจความคิดเห็นนักศึกษาด้านเกษตรที่ใกล้จบการศึกษาซึ่งร้อยละ 72 มีความวิตกต่อการมีงานทำหล

กรมประชาสัมพันธ์

สนับสนุนเนื้อหา

แม่โจ้โพลล์สำรวจความ ระบุ นักศึกษาด้านเกษตรที่ใกล้ร้อยละ 72 วิตกต่อการมีงาน ขณะที่ร้อยละ 69 เห็นว่าความต้องการแรงงานการเกษตรอนาคตจะเพิ่มขึ้น ศูนย์วิจัยเศรษฐกิจและพยากรณ์ทางการเกษตร หรือแม่โจ้โพลล์ ได้สำรวจความคิดเห็นผู้ที่จะจบการศึกษาสาขาด้านการเกษตร 658 คน จากสถาบันการศึกษาต่าง ๆ ทุกภาคทั่วประเทศ พบว่ามีความต้องการศึกษาต่อและไม่มีความต้องการศึกษรต่อเท่ากันร้อยละ 27 ขณะที่ร้อยละ 45 ไม่แน่ใจ โดยร้อยละ 72 มีความวิตกต่อการมีงานทำหลังจบการศึกษา เพราะปัญหาทางเศรษฐกิจ การแข่งขันในตลาดแรงงานสูง ประกอบกับสาขาที่จบมีงานรองรับน้อย ขณะที่ร้อยละ 28 ไม่วิตก เพราะมีงานรองรับอยู่แล้ว และบางส่วนกลับไปช่วยกิจการของครอบครัว ในจำนวนนี้ร้อยละ 76 เห็นว่าบัณฑิตที่จบสาขาด้านการเกษตร ยังคงเป็นที่ต้องการของตลาดแรงงาน เนื่องจากอาชีพเกษตรเป็นอาชีพหลักของคนไทย ขณะที่ร้อยละ 28 เห็นว่าบัณฑิตที่จบสาขาเกษตรหางานได้ยากกว่าสาขาอื่นเพราะหน่วยงานที่รองรับแรงงานภาคการเกษตรมีน้อย ทำให้มีการแข่งขันสูง ขณะที่เห็นว่าประเทศไทยมุ่งเน้นพัฒนาแรงงานด้านอื่นมากกว่าภาคการเกษตร โดยร้อยละ 60 จะประกอบอาชีพที่เกี่ยวข้องกับด้านการเกษตร ขณะที่ร้อยละ 36 ยังไม่แน่ใจ ส่วนใหญ่ร้อยละ 55 ต้องการทำงานกับหน่วยงานภาคการเกษตรของรัฐ ร้อยละ 25 จะไปประกอบธุรกิจส่วนตัว รองลงมาจะทำงานกับบริษัทเอกชนและอื่นๆ โดยเห็นว่าคุณสมบัติที่ทำให้หางานทำได้ง่ายขึ้นคือประสบการณ์ในการทำงาน รองลงมาคือทักษะการเกษตรจากหลักสูตรที่ศึกษา สาขาที่เรียนตรงกับความต้องการของตลาดแรงงาน เกรดเฉลี่ย ความสามารถพิเศษด้านต่าง ๆและชื่อเสียงของมหาวิทยาลัยตามลำดับ ผู้ตอบร้อยละ 69 เห็นว่าในอนาคตจะมีความต้องการแรงงานภาคการเกษตรมากขึ้น เพราะความต้องการด้านอาหารของประชากรมีจำนวนที่เพิ่มขึ้น ประกอบกับความไม่แน่นอนของภาคอุตสาหกรรมจึงทำให้คนหันมาสนใจทำธุรกิจการเกษตรมากขึ้น ขณะที่ร้อยละ 19 เห็นว่าความต้องการแรงงานภาคเกษตรจะลดลง เพราะภาครัฐให้ความสำคัญและสนับสนุนภาคอุตสาหกรรมมากกว่าภาคเกษตร ประกอบกับปัจจุบันมีผู้สนใจเรียนทางการเกษตรลดลง

เรื่องล่าสุดของ ข่าว

ดู ข่าว ทั้งหมด