ปภ.เชียงรายติวเข้มจนท.รับมือก่อวินาศกรรม

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

นายเชษฐา โมสิกรัตน์ รักษาราชการแทนหัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเชียงราย เปิดเผยว่า จังหวัดเชียงรายเป็นแหล่งท่องเที่ยวสำคัญ ซึ่งตั้งอยู่ติดแนวชายแดนของประเทศ จึงมีความเสี่ยงต่อการเกิดวินาศกรรม และการก่อการร้าย เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์ดังกล่าว กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย โดยสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเชียงราย จึงได้ร่วมกับจังหวัดเชียงรายหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ จัดฝึกซ้อมแผนการป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนจังหวัดเชียงราย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2553 การแก้ไขสถานการณ์ การก่อวินาศกรรม และการก่อการร้าย ในวันพุธที่ 10 มีนาคม 2553 เวลา 10.00 น. ณ ที่ว่าการอำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย โดยมี นายสุเมธ แสงนิ่มนวล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย เป็นประธาน เพื่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้เตรียมความพร้อม และเสริมศักยภาพ ในการประสานการป้องกันและแก้ไขปัญหาความไม่สงบ ที่อาจเกิดขึ้นในพื้นที่ รวมถึงเป็นการจัดระบบการป้องกันภัยด้านความมั่นคง ให้สอดคล้องแนวทางปฏิบัติของฝ่ายทหาร โดยผู้เข้าร่วมฝึกซ้อมแผนฯ ครั้งนี้ ประกอบด้วย เจ้าหน้าที่หน่วยงานด้านความมั่นคง หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รวมถึงประชาชนในพื้นที่ประมาณ 500 คน สำหรับรูปแบบการฝึกซ้อมได้สมมติสถานการณ์ความไม่สงบใน 3 จุด ดังนี้ เหตุระเบิดและเพลิงไหม้ใน 2 จุด การจับตัวประกันและการจู่โจมชิงตัวประกัน ในจุดที่ 3 โดยได้จัดตั้งศูนย์อำนวยการเฉพาะกิจฯ ระดับจังหวัด ประชุมวางแผน ระงับเหตุ และให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยตามแผนป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนฯ

ทั้งนี้ การฝึกซ้อมแผนฯ ดังกล่าว นอกจากจะทำให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานสามารถเผชิญเหตุกับสถานการณ์ก่อวินาศกรรมและก่อการร้ายได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวดเร็ว เป็นไปในทิศทางเดียวกันแล้ว ยังช่วยลดความสูญเสียและทรัพย์สินซึ่งจะช่วยสร้างความเชื่อมั่นด้านความปลอดภัยแก่นักท่องเที่ยว และประชาชนในพื้นที่