ก.ไอซีที จับมือ 4 หน่วยงานภาครัฐและเอกชน พัฒนาฝีมือแรงงานไทยด้านไอที

กรมประชาสัมพันธ์

สนับสนุนเนื้อหา

กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ร่วมกับ 4 หน่วยงานภาครัฐและเอกชน พัฒนาฝีมือแรงงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อเพิ่มศักยภาพการแข่งขันทางการค้า การลงทุนกับต่างประเทศ นายสือ ล้ออุทัย ปลัดกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กล่าวภายหลังเป็นประธานในพิธีลงนามความร่วมมือการพัฒนาบุคลากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ หรือ ไอที ร่วมกับ 4 หน่วยงานภาครัฐและภาคเอก ว่า การลงนามดังกล่าวเป็นความร่วมมือระหว่าง สำนักงานปลัดกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (เนคเทค) และกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กระทรวงแรงงาน ซึ่งมีความเห็นร่วมกันในการพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ ความสามารถ และทักษะฝีมือที่ได้มาตรฐานสอดคล้องกับความต้องการของตลาดฝีมือแรงงาน เพื่อรองรับการขยายตัวของเศรษฐกิจและสังคมไทยในอนาคต ซึ่งความร่วมมือดังกล่าวจะดำเนินการพัฒนาฝีมือแรงงานใน 3 สาขาวิชาชีพ ได้แก่ สาขาอาชีพนักวิเคราะห์ระบบคอมพิวเตอร์ สาขาอาชีพผู้จัดการโครงการเทคโนโลยีสารสนเทศ และสาขาอาชีพผู้ดูแลความปลอดภัยของระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ปลัดกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กล่าวอีกว่า จากความร่วมมือในครั้งนี้ จะสามารถพัฒนาฝีมือแรงงานไทยให้เทียบเท่ามาตรฐานฝีมือแรงงานสากล เพื่อเพิ่มศักยภาพการแข่งขันทางการค้าและการลงทุนกับประเทศคู่แข่งได้ และรองรับการเปลี่ยนแปลงการลงทุนในอนาคตอีกด้วย

เรื่องล่าสุดของ ข่าว

ดู ข่าว ทั้งหมด