สำรวจประชาชนกว่าครึ่งไม่เห็นด้วยฉีดวัคซีนหวัด 2009

สำรวจประชาชนกว่าครึ่งไม่เห็นด้วยฉีดวัคซีนหวัด 2009

สำรวจประชาชนกว่าครึ่งไม่เห็นด้วยฉีดวัคซีนหวัด 2009 เกี่ยวกับ กรมสุขภาพจิต

สำนักข่าวไทย อ.ส.ม.ท.

สนับสนุนเนื้อหา

พบประชาชนตื่นตัวสูง แต่ยังกังวลเรื่องผลข้างเคียง แถมไข้หวัดใหญ่ยังรักษาหายได้

กรมสุขภาพจิต สำรวจความคิดเห็นเกี่ยวกับการฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ 2009 ระหว่างวันที่ 24 กุมภาพันธ์-2 มีนาคม 2553 จากแหล่งชุมชนและสถานพยาบาลทุกภาคของประเทศไทย 1,390 ตัวอย่าง พบว่าประชาชนส่วนใหญ่ ร้อยละ 39.57 มีความตื่นตัวกับโรคมากและมีความเชื่อมั่นในวัคซีนไข้หวัดใหญ่ 2009 มาก เมื่อจำแนกตามกลุ่มเพศ พบว่าส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงร้อยละ 42.56 โดยเป็นกลุ่มประชาชนในพื้นที่ กทม.ส่วนใหญ่คิดเป็นร้อยละ 56.25 และเมื่อจำแนกระหว่างประชาชนทั่วไปกับบุคลากรสาธารณสุข พบว่าส่วนใหญ่กลุ่มที่มีความตื่นตัวและเชื่อมั่นในวัคซีนมากได้แก่ กลุ่มประชาชนคิดเป็นร้อยละ 44.43

สำหรับกลุ่มประชาชนที่ไม่เห็นด้วยกับการฉีดวัคซีน จำนวน 833 ราย ให้ความคิดห็น 5 อันดับแรกดังต่อไปนี้ อันดับ 1 ร้อยละ 69.51 ระบุว่าวัคซีนอาจมีผลข้างเคียง อันดับ 2 ร้อยละ 62.67 ระบุว่าแม้จะป่วยด้วยไข้หวัดใหญ่ 2009 แพทย์ก็รักษาให้หายได้ อันดับ 3 ร้อยละ 46.70 ระบุว่าคิดว่าไม่น่าจะเป็นไข้หวัดใหญ่ 2009 อันดับ 4 ร้อยละ 45.86 ระบุว่าไม่อยากเสียค่าเดินทางไปฉีดวัคซีน อันดับ 5 ร้อยละ 38.66 ระบุว่ามีโอกาสป่วยจากการฉีดวัคซีนซึ่งตรงกับผลการสำรวจ ของ Havard School of Public health,September 14-20,2009

 

เรื่องล่าสุดของหมวด สังคม

ดูหมวด สังคม ทั้งหมด