ปภ.เผย ปีนี้มีจำนวนหมู่บ้านที่ประสบภัยแล้งเพิ่มขึ้นร้อยละ 51.38 จากช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา

กรมประชาสัมพันธ์

สนับสนุนเนื้อหา

อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เผย มีพื้นที่ประสบภัยแล้งแล้ว 36 จังหวัด ราษฎรเดือดร้อนกว่า 3,930,000 คน โดยปีนี้มีจำนวนหมู่บ้านที่ประสบภัยแล้งเพิ่มขึ้นร้อยละ 51.38 จากช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา นายอนุชา โมกขะเวส อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เปิดเผยว่า ขณะนี้มีพื้นที่ประสบภัยแล้งรวม 36 จังหวัด 277 อำเภอ 1,874 ตำบล ราษฎรเดือดร้อนกว่า 3,930,000 คน ส่วนพื้นที่การเกษตรคาดว่าได้รับความเสียหาย รวม 118,414 ไร่ แยกเป็นพืชไร่กว่า 114,000 ไร่ นาข้าว 3,431 ไร่ พืชสวนและอื่นๆ 656 ไร่ สำหรับจังหวัดที่ประสบภัยแล้งแยกเป็น ภาคเหนือ 13 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดกำแพงเพชร เชียงราย ตาก น่าน พะเยา ลำปาง ลำพูน แพร่ สุโขทัย อุตรดิตถ์ นครสวรรค์ พิจิตร เชียงใหม่ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 6 จังหวัด ได้แก่ เลย หนองบัวลำภู ขอนแก่น อุดรธานี อุบลราชธานี บุรีรัมย์ ภาคกลาง 9 จังหวัด ได้แก่ ประจวบคีรีขันธ์ เพชรบุรี ราชบุรี สุพรรณบุรี กาญจนบุรี ชัยนาท ลพบุรี นครปฐม นครนายก ภาคตะวันออก 4 จังหวัด ได้แก่ สระแก้ว ฉะเชิงเทรา จันทบุรี และปราจีนบุรี ภาคใต้ 4 จังหวัด ได้แก่ ตรัง นครศรีธรรมราช สตูล และระนอง เปรียบเทียบกับช่วงเดียวกันของปี 2552 ปีนี้มีจังหวัดที่ประสบภัยแล้งมากกว่าปี 2552 จำนวน 7 จังหวัด 49 อำเภอ 709 ตำบล หรือมีจำนวนหมู่บ้านที่ประสบภัยแล้งเพิ่มขึ้นร้อยละ 51.38 อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กล่าวว่า ได้จัดตั้งศูนย์อำนวยการเฉพาะกิจป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้งปี 2553 ส่วนกลาง ณ กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พร้อมประสานให้จังหวัดจัดตั้งศูนย์อำนวยการเฉพาะกิจฯ ในลักษณะเดียวกับส่วนกลางทั้งระดับจังหวัด อำเภอ และท้องถิ่น เพื่อบูรณาการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้การช่วยเหลือผู้ประสบภัยแล้งอย่างทั่วถึงและรวดเร็ว ในเบื้องต้นกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยได้สนับสนุนรถบรรทุกน้ำ แจกจ่ายน้ำอุปโภคบริโภค เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนแก่ผู้ประสบภัยแล้งแล้ว พร้อมทั้งซ่อมสร้างทำนบฝายชั่วคราวปิดกั้นลำน้ำ ขุดลอกแหล่งน้ำ ซึ่งต้องขอความร่วมมือจากประชาชนร่วมกันใช้น้ำอย่างประหยัด และวางแผนการใช้น้ำให้เหมาะสมกับสถานการณ์น้ำในพื้นที่ด้วย

เรื่องล่าสุดของ ข่าว

ดู ข่าว ทั้งหมด