สถาบันสิ่งแวดล้อมไทย เชิญชวนเทศบาลทั่วประเทศ เข้าร่วมโครงการประเมินเทศบาลน่าอยู่อย่างยั่งยืน เพื่อเป

กรมประชาสัมพันธ์

สนับสนุนเนื้อหา

สถาบันสิ่งแวดล้อมไทย เชิญชวนเทศบาลทั่วประเทศ เข้าร่วมโครงการประเมินเทศบาลน่าอยู่อย่างยั่งยืน เพื่อเป็นแบบอย่างในการพัฒนาเทศบาลให้น่าอยู่ ดร.จำเนียร วรรัตน์ชัยพันธ์ ผู้อำนวยการอาวุโส สถาบันสิ่งแวดล้อมไทย กล่าวถึง โครงการ ประเมินเทศบาลน่าอยู่อย่างยั่งยืนประจำปี 2552 ซึ่งกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้ร่วมกับสมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย และมูลินิธิสิ่งแวดล้อมไทยโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการเผยแพร่กรอบแนวคิด เทศบาลน่าอยู่อย่างยั่งยืน ลงสู่การปฏิบัติในเทศบาลทุกระดับ รวมทั้งพัฒนาเกณฑ์และตัวชี้วัดที่ใช้ในการประเมินผล และการติดตามตรวจวัดผลการดำเนินงานของเทศบาลอย่างสร้างสรรค์และโปร่งใส โดยการมีส่วนร่วมของทุกภาคีที่เกี่ยวข้อง เพื่อกระตุ้นให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีการพัฒนาให้เป็นเมืองน่าอยู่ยั่งยืนอย่างแท้จริง ซึ่งกิจกรรมนี้ช่วยให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น และยังเป็นกิจกรรมที่จะพัฒนาให้เป็นเมืองอยู่ดี คนมีสุข และสิ่งแวดล้อมยั่งยืน ทั้งนี้ขอเชิญเทศบาลทั่วประเทศ เข้าร่วมโครงการเพื่อร่วมคัดเลือกรับพระราชทานถ้วยรางวัลจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เพื่อเป็นแบบอย่างที่ดี ให้กับเทศบาลอื่นๆ ทั้งในและต่างประเทศ โดยจะเปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้ไปจนถึงปลายเดือนมีนาคม

เรื่องล่าสุดของ ข่าว

ดู ข่าว ทั้งหมด