สถิติจังหวัดระนอง ออกสำรวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน

กรมประชาสัมพันธ์

สนับสนุนเนื้อหา

สถิติจังหวัดระนอง ออกสำรวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน ประจำเดือนมีนาคม 2553 นางสาวสุภิญญา เชยแสง สถิติจังหวัดระนอง เปิดเผยว่า สำนักงานสถิติจังหวัดระนอง ได้จัดทำโครงการสำรวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน เดือนมีนาคม 2553 ทั่วจังหวัดระนอง รวม 4 เขตปฏิบัติงาน เพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับรายได้รายจ่ายของครัวเรือน ภาวะหนี้สิน ลักษณะที่อยู่อาศัย การเป็นเจ้าของทรัพย์สินถาวรบางประเภท รวมทั้งการเปลี่ยนแปลงของสินทรัพย์และหนิ้สิน ของครัวเรือนในระดับประเทศและระดับภูมิภาค โดยเริ่มทำการสำรวจในระหว่างวันที่ 7-20 มีนาคม 2553 สถิติจงหวัดระนอง กล่าวว่า โครงการสำรวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน เป็นโครงการที่มีการจัดทำอย่างต่อเนื่องเป็นประจำทุกเดือน สำหรับประโยชน์ของการสำรวจในครั้งเป็น เป็นตัวชี้วัดภาวะทางเศรษฐกิจในระดับมหาภาค การประกอบพิจารณาอัตราค่าจ้างขั้นต่ำ และโครงสร้างของรายได้ในแต่ละสาขาอาชีพ การประมาณการกำลังแรงงานเพื่อประโยชน์ในด้านเศรษฐกิจและสังคม สามารถนำข้อมูลที่ได้ไปใช้เป็นดัชนีชี้วัด ถึงความก้าวหน้าในการวางแผนพัฒนาทั้งในส่วนบุคลากรและวางแผนกระจายความรู้ให้กับประชาชนอย่างทั่วถึง จึงขอความร่วมมือประชาชนให้ข้อมูลกับเจ้าหน้าที่ ที่เข้าทำการสำรวจข้อมูลด้วย หากสงสัยสามารถติดต่อสอบถามได้ที่สำนักงานสถิติจังหวัดระนอง โทรศัพท์หมายเลข 0-7781-1476 ในวันและเวลาราชการ

เรื่องล่าสุดของ ข่าว

ดู ข่าว ทั้งหมด