มวล.ร่วมกับ สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ จัดเวทีระดมความเห็นเพื่อจัดทำนโยบายและยุทธศาสตร์การวิจัย

กรมประชาสัมพันธ์

สนับสนุนเนื้อหา

มหาววิทยาลัยวลัยลักษณ์ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ จัดเวทีระดมความเห็นจัดทำนโยบายและยุทธศาสตร์การวิจัย พ.ศ.2555-2559 ที่โรงแรมทวินโลตัส จังหวัดนครศรีธรรมราช เช้าวันนี้(5 มี.ค.53) นางกาญจนา ปานข่อยงาม รองเลขาธิการคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ รักษาราชการแทน เลขาธิการคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ เป็นประธานการประชุมระดม ความคิดเพื่อการจัดทำนโยบายและยุทธศาสตร์การวิจัย (พ.ศ.2555-2559) : ภาคใต้ แบบมีส่วนร่วม และ เผยแพร่ ผลักดัน นโยบายและยุทธศาสตร์การวิจัยแห่งชาติ (พ.ศ.2551- 2554 ) สู่การปฏิบัติ : ภาคใต้ ซึ่งมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ร่วมกับ สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ จัดขึ้น โดยมีนายธีระ มินทราศักดิ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช ให้การต้อนรับ มีผู้แทนจากส่วนราชการ สถาบันการศึกษา ระดับอุดมศึกษา สภาหอการค้าจังหวัด สภาอุตสาหกรรมจังหวัด องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ปราชญ์ชาวบ้าน และ ประชาชนผู้สนใจเข้าร่วมประชุมประมาณ 150 คน โอกาสนี้ได้มีพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการพัฒนาท้องถิ่นโดยใช้ฐานจากองค์ความรู้การวิจัย ตามนโยบายและแผนแม่บทการวิจัยของชาติ ระหว่างสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช) จังหวัดนครศรีธรรมราช และมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ในส่วนของการจัดเวทีระดมความคิดเห็นเพื่อจัดทำนโยบาย และยุทธศาสตร์การวิจัย พ.ศ.2555-2559 ภาคใต้และการเปลี่ยนความเห็นในการผลักดันและขับเคลื่อนสู่การปฏิบัติ ได้มีการแบ่งกลุ่มออกเป็น 3 กลุ่มได้แก่ กลุ่มภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย ภาคใต้ฝั่งอันดามัน และกลุ่ม 5 จังหวัดชายแดนใต้

เรื่องล่าสุดของ ข่าว

ดู ข่าว ทั้งหมด