จ.มุกดาหาร ถูกระบุว่ามีดัชนีความมั่นคงของมนุษย์ระดันปานกลาง ค่อนข้างต่ำ

กรมประชาสัมพันธ์

สนับสนุนเนื้อหา

ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร ขอให้ อปท.ประสานกับสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด ร่วมกันแก้ปัญหาสังคม หลังพบว่าค่าดัชนีความมั่นคงของมนุษย์อยู่ในเกณฑ์ต่ำ (5 มีค.53) จังหวัดมุกดาหาร โดยสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดมุกดาหาร ได้จัดประชุมเพื่อชี้แจงโครงการแก้ไขปัญหาสังคมและพัฒนาคุณภาพชีวิต ประจำปี 2553 ซึ่งที่ประชุมได้ระบุที่มาจากข้อมูลด้านความมั่นคงของมนุษย์ในประเทศไทย ปี 2551 พบว่า จังหวัดมุกดาหาร มีค่าดัชนีความมั่นคงของมนุษย์อยู่ในลำดับที่ 51 ของประเทศ โดยมีค่าอยู่ที่ระดับปานกลางค่อนต่ำ ที่วัดค่าจากภาพรวมทั่วประเทศในประเด็น 9 มิติ 52 ตัวชี้วัด คือ ด้านที่อยู่อาศัย สุขภาพอนามัย การศึกษา การมีงานทำและรายได้ ความมั่นคงส่วนบุคคล ครอบครัว การสนับสนุนทางสังคม สิทธิและความเป็นธรรมและการเมืองและธรรมาภิบาล นอกจากนี้ ในรายงานสรุปสถานการณ์สังคมท้องถิ่นปี 2552 ระดับจังหวัดมุกดาหาร ยังระบุด้วยว่า ด้านครอบครัวมีปัญหาหย่าร้างถึงร้อยละ 48.48 ขณะที่ด้านเด็กและเยาวชน พบเด็กมีพฤติกรรมไม่เหมาะสม ร้อยละ 18.84 ส่วนด้านการมีงานทำและรายได้ พบประชาชนมีหนี้สิน มีรายได้น้อย มีปัญหาการส่งใช้เงินกู้ยืม ถึงร้อยละ 40.86 นายบุญส่ง เตชะมณีสถิตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร กล่าวว่า ปัญหาสังคมที่พบในพื้นที่มักเกิดจากการมุ่งเน้นด้านพัฒนาเศรษฐกิจ จนลืมนึกถึงการพัฒนาครอบครัว พ่อ แม่ ใช้เวลาทำงานเพื่อหารายได้ จนไม่มีเวลาสร้างครอบครัวให้อบอุ่น ทำให้เด็กและเยาวชนมีพฤติกรรมไม่เหมาะสม เช่น การมีเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควร การมั่วสุมเสพยาเสพติด การแข่งรถและยกพวกตีกัน เหล่านี้ เป็นสิ่งที่ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายจะต้องร่วมมือกันดูแล โดยขอให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ นำข้อมูลจากการประชุม ไปขยายผลเพื่อร่วมกันแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นในสังคมต่อไป

เรื่องล่าสุดของ ข่าว

ดู ข่าว ทั้งหมด