ก.แรงงาน ผลักดันนายจ้างให้ความสำคัญกับแรงงานหญิงเท่าเทียมแรงงานชาย

กรมประชาสัมพันธ์

สนับสนุนเนื้อหา

กระทรวงแรงงาน ผลักดันนายจ้างให้ความสำคัญกับแรงงานหญิงเท่าเทียมแรงงานชาย พร้อมกำหนดทิศทางตรวจแรงงานที่จริงจังป้องกันการละเมิดสิทธิแรงงาน นายไพฑูรย์ แก้วทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เป็นประธานเปิดงานการเสวนา เรื่อง แรงงานหญิงกับไตรภาคี พร้อมกล่าวปาฐกถาพิเศษ เรื่อง "นโยบายรัฐบาล: สิทธิแรงงานหญิง ที่โรงแรมเซนจูรี ปาร์ค เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร ว่า กระทรวงแรงงานจะผลักดันให้นายจ้างให้ความสำคัญและส่งเสริมให้แรงงานหญิงได้รับสิทธิที่เท่าเทียมกับแรงงานชาย พร้อมทั้งส่งเสริมและพัฒนาระบบทวิภาคีในสถานประกอบการให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น นอกจากนี้จะส่งเสริมให้นายจ้างเพิ่มสวัสดิการให้กับแรงงานเกินกว่ากฎหมายกำหนด พร้อมทั้งกำหนดทิศทางการตรวจแรงงานป้องกันการละเมิดสิทธิแรงงานหญิง โดยเฉพาะสถานประกอบการขนาดเล็ก ทั้งนี้นายจ้างต้องปรับทัศนคติไม่จำกัดสิทธิแรงงานหญิง ในการคัดเลือกหรือการเลื่อนตำแหน่งโดยพิจารณาตามความสามารถ อีกทั้งยังมีการจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการช่วยเหลือแรงงานหญิงและเด็กทั้งในส่วนกลางและภูมิภาค ส่งเสริมการจัดตั้งโรงเรียนในโรงงานให้แรงงานหญิงได้มีโอกาสพัฒนาความรู้และทักษะฝีมือ ซึ่งปัจจุบันมีจำนวน 89 แห่ง นายไพฑูรย์ กล่าวอีกว่า แรงงานสตรีเป็นบุคคลที่มีความสำคัญในการพัฒนาระบบเศรษฐกิจของประเทศ ซึ่งจำนวนของผู้ประกันตนที่มีในระบบประกันสังคมกว่า 9.2 ล้านคน มีแรงงานสตรีกว่า 4.7 ล้านคน ดังนั้นรัฐบาลจึงให้ความสำคัญ ขณะเดียวกันแรงงานสตรีต้องมีการพัฒนาตนเองให้มีความรู้ความสามารถ เพื่อเป็นที่ยอมรับในสังคม

เรื่องล่าสุดของ ข่าว

ดู ข่าว ทั้งหมด