แม่ฮ่องสอนประกาศพื้นที่ภัยพิบัติไฟป่า

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

สถานการณ์ไฟป่าทวีความรุนแรงขึ้นอย่างต่อเนื่อง จังหวัดแม่ฮ่องสอนประกาศพื้นที่ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน ภัยแล้งไฟป่า พื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอน 7 อำเภอ 44 ตำบล ที่ก่อให้เกิดความเสียหายต่อทรัพย์สินและพื้นที่การเกษตร
สิ่งสาธารณะประโยชน์ ส่งผลให้ราษฎรได้รับความเดือดร้อนเป็นวงกว้าง ล่าสุด มีราษฎรประสบภัยแล้ง 76,230 คน 24,844 ครัวเรือน ใน 7 อำเภอ 44 ตำบล และช่วงบ่ายในวันนี้ สภาพอากาศวัดได้ค่าฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM10 วัด
ได้ 131.6 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร ค่าดัชนีสภาพอากาศ AQI วัดได้ 105 เข้าขั้นวิกฤติ ของจังหวัดแม่ฮ่องสอน