จ.ปัตตานี สรุปการให้ความช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุไม่สงบ ระหว่างเดือน ต.ค.52 - ก.พ.53 เป็นจำนว

กรมประชาสัมพันธ์

สนับสนุนเนื้อหา

จังหวัดปัตตานี สรุปการให้ความช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ความไม่สงบ ระหว่างเดือน ต.ค.2552 - ก.พ.2553 เป็นจำนวนกว่า 71 ล้านบาท นายเอก ณัฐทิพชาติ หัวหน้าศูนย์ช่วยเหลือเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ความไม่สงบ จังหวัดปัตตานี เปิดเผยว่า จังหวัดปัตตานี สรุปรายงานการให้ความช่วยเหลือเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ความไม่สงบ ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค 2552 ถึงวันที่ 24 ก.พ. 2553 เป็นจำนวนเงินกว่า 71 ล้านบาท ดังนี้ ศูนย์ช่วยเหลือเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ความไม่สงบ จังหวัดปัตตานี ให้ความช่วยเหลือ ด้านชีวิต ด้านทรัพย์สิน และด้านส่งเสริมอาชีพเร่งด่วน เป็นเงิน 19,221,303 บาท สำนักงานยุติธรรม จังหวัดปัตตานี ช่วยเหลือกรณีเสียชีวิตและได้รับบาดเจ็บ เป็นเงิน 4,014,209 บาท สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จังหวัดปัตตานี ช่วยเหลือด้านชีวิตและทรัพย์สิน เป็นเงิน 398,000 บาท สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดปัตตานี ช่วยเหลือประเภท เงินสงเคราะห์ครอบครัว เงินฟื้นฟู เงินยังชีพรายเดือน และเงินอุดหนุนครอบครัว เป็นเงิน 33,395,500 บาท สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาปัตตานี เขต 1 เขต 2 และเขต 3 ช่วยเหลือเป็นทุนการศึกษารายปี เป็นเงิน 1,557,000 บาท และ สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น จังหวัดปัตตานี ช่วยเหลือเงิน เพื่อการประกอบอาชีพหรือชดเชยรายได้ จากการเสียโอกาสในการประกอบอาชีพ เป็นเงิน 12,850,000 บาท รวมทุกหน่วยงานให้ความช่วยเหลือเป็นเงินรวมทั้งสิ้น จำนวน 71,436,012 บาท ประชาชนและผู้ที่ได้รับผลกระทบเนื่องจากเหตุการณ์ความไม่สงบฯ สอบถามรายละเอียด ได้ที่ ศูนย์ช่วยเหลือเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ความไม่สงบฯ จ.ปัตตานี (ศาลากลางจังหวัดปัตตานี) โทร. 0-7333-6849 ในวันและเวลาราชการ

เรื่องล่าสุดของ ข่าว

ดู ข่าว ทั้งหมด