มูลนิธิคุณพุ่ม มอบทุนสนับสนุนการศึกษาให้แก่เด็กออทิสติกและเด็กพิการ จ.พะเยา

กรมประชาสัมพันธ์

สนับสนุนเนื้อหา

เด็กออทิสติกและเด็กพิการในพื้นที่จังหวัดพะเยากว่า 80 คน เข้ารับทุนการศึกษาจากมูลนิธิคุณพุ่ม เพื่อช่วยแบ่งเบาภาระผู้ปกครองและนำไปพัฒนาศักยภาพในกลุ่มเด็กพิเศษ นายเชิดศักดิ์ ชูศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา เป็นประธานในพิธีมอบทุนสนับสนุนการศึกษาแก่เด็กออทิสติกและเด็กพิการในมูลนิธิคุณพุ่มของจังหวัดพะเยา ณ หอประชุมอำเภอดอกคำใต้ อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา ซึ่งทางมูลนิธิคุณพุ่ม ได้มอบหมายให้ศูนย์การศึกษาพิเศษเป็นผู้ดำเนินการ และให้ผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นผู้แทนพระองค์ในการมอบทุนการศึกษาให้แก่เด็กพิการในจังหวัด โดยปีการศึกษา 2553 จังหวัดพะเยา ได้รับการพิจารณาอนุมัติทุนการศึกษาจำนวนทั้งสิ้น 80 ทุน ทุนละ 6,000 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 480,000 บาท ซึ่งเด็กออทิสติกและเด็กพิการในพื้นที่ได้เข้ารับประทานทุนต่อหน้าพระรูปทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ผู้ปกครองของเด็กที่ได้รับทุนการศึกษาในครั้งนี้ กล่าวว่า ตนรู้สึกซาบซึ้งและสำนึกในพระกรุณาธิคุณในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดีเป็นอย่างมาก ที่พระองค์ทรงไม่ทอดทิ้งกลุ่มเด็กออทิสติกและเด็กพิการ โดยตนจะนำเงินที่ได้ดังกล่าวไปใช้ในการศึกษาและการรักษาพยาบาล เนื่องจากหลานของตนประสบปัญหาทางด้านสายตา มองเห็นวัตถุหรือตัวหนังสือเล็กๆได้ไม่ชัด แต่ก็ยืนยันว่าจะเลี้ยงดูให้ดีอย่างเต็มความสามารถ เพื่อให้เขาสามารถใช้ชีวิตในสังคมได้ด้วยตนเอง ทั้งนี้ การใช้จ่ายเงินทุนที่ได้รับดังกล่าว จะมีคณะกรรมการติดตามการใช้จ่าย พร้อมกับรายงานการใช้เงินต่อมูลนิธิคุณพุ่มอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้การใช้จ่ายเงินเป็นไปตามพระประสงค์ของมูลนิธิคุณพุ่ม ผ่านการนำเงินที่ได้ไปใช้จ่ายในการพัฒนาความก้าวหน้าด้านการศึกษา การรักษาพยาบาล และความจำเป็นอื่นๆ

เรื่องล่าสุดของ ข่าว

ดู ข่าว ทั้งหมด