ศาลปกครองตัดสินคดีลุล่วงกว่า 4 หมื่นคดี

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

ศ.ดร.อักขราทร จุฬารัตน ประธานศาลปกครองสูงสุด แถลงผลการดำเนินงาน ด้านการพิจารณาคดีของศาลปกครองที่ผ่านมาว่า มีปริมาณคดีที่เข้ารับพิจารณาเป็นจำนวนมาก โดยคดีที่รับเข้าสู่การพิจารณาทั้งหมด ขณะนี้
มีจำนวนกว่า 56,000 คดี พิจารณาแล้วเสร็จกว่า 43,000 คดี จึงถือว่า เป็นอัตราที่ค่อนข้างสูง สำหรับคดีที่ฟ้องต่อศาลปกครองชั้นต้นมากที่สุด คือเรื่องที่เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล รองลงมา คือเรื่องเวนคืนอสังหาริมทรัพย์
คดีที่เกี่ยวกับการพัสดุ ในส่วนพื้นที่ ที่เกิดคดีปกครอง ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงความเดือดร้อนของประชาชน แต่ละภูมิภาคพบว่า กว่าครึ่งหนึ่ง เกิดในพื้นที่ภาคกลาง