กอ.รมน.4รับจนท.รัฐไม่เพียงพอป้องเหตุร้าย

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

พ.อ.บรรพต พูลเพียร โฆษกกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายใน ภาคที่ 4 ส่วนหน้า กล่าวว่า สถานการณ์ในปัจจุบัน กำลังเจ้าหน้าที่ไม่สามารถเฝ้าระวังและป้องกันเหตุได้ทั้งหมด จึงต้องอาศัยกองกำลังภาคประชาชน หรือ ตาสับปะรด วิทยุเครื่องแดง และอาสาสมัคร ที่กระจายอยู่ตามชุมชนทุกพื้นที่ นอกจากนี้ยังได้เตรียมจัดฝึกอบรมผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน เพื่อจัดตั้งเป็นชุดคุ้มครองหมู่บ้าน หมู่บ้านละ 12 คน จำนวน 98 หมู่บ้านประกอบด้วย จังหวัดยะลา 19 หมู่บ้าน ปัตตานี 32 หมู่บ้าน จังหวัดนราธิวาส 29 หมู่บ้าน และจังหวัดสงขลา 18 หมู่บ้าน โดยจะดำเนินการฝึกอบรมคู่ขนานกับหมู่บ้านที่ดำเนินการนำร่องด้วย เพื่อให้บุคคลเหล่านั้น มีความสามารถในการเป็นผู้นำหน่วยที่มีประสิทธิภาพในการปฏิบัติหน้าที่ในการดูแลรักษาความสงบเรียบร้อยของหมู่บ้านในลักษณะเป็นชุดคุ้มครองหมู่บ้าน