ส.สุขศึกษา พละ ตั้งกรรมการชุดใหม่

INN News

สนับสนุนเนื้อหารศ.ดร.อุดร รัตนภักดิ์ อุปนายกฝ่ายกิจการภายใน รศ.ดร.วาสนา คุณาอภิสิทธิ์ อุปนายกฝ่ายวิชาการและสารณียกร ผศ.ไชยรัตน์ รุจิพงศ์ประธานฝ่ายวิชาการสุขศึกษา รศ.ดร.พันธ์วิรา ขวัญบูรณาจันทร์ ประธานฝ่ายวิชาการพลศึกษา ผศ.ดร.สุวิมล ตั้งสัจพจน์ ประธานฝ่ายวิชาการนันทนาการ ดร.สุวัตร สิทธิหล่อ ประธานฝ่ายวิชาการวิทยาศาสตร์การกีฬา

นายวงพัทธ์ ลัดดาดาพันธ์ ประธานฝ่ายสมาชิกสัมพันธ์ ผศ.ดร.ชาญชัย ชอบธรรมกุล ประธานฝ่ายกิจการพิเศษ นายเลอภพ โสรัตน์ ประธานฝ่ายประชาสัมพันธ์ นายพีรณัฐ โชว์สูงเนิน ประธานฝ่ายสิทธิประโยชน์ ผศ.ดร.นฤพนธ์ วงศ์จตุรภัทร ประธานฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ ผศ.ดร.มยุรี ศุภวิบูลย์ ประธานฝ่ายวิชาการสำหรับบุคคลพิเศษ ผศ.ดร.จรูญ มีสิน นายทะเบียน รศ.ดร.สุจิตรา สุคนธทรัพย์ เหรัญญิก ผศ.ดร.สุชาติ ทวีพรปฐมกุล เลขาธิการ ผศ.ดร.วันชัย บุญรอด รองเลขาธิการ และ ผศ.ดร.พราม อินพรม รองเลขาธิการ.