กสพท.สรุปคะแนนสูงสุด-ต่ำสุดเข้าคณะแพทย์

ศ.พญ.บุญมี สถาปัตยวงศ์ ประธานคณะอนุกรรมการสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อในหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต และหลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต ปีการศึกษา 2553 ผ่านระบบรับตรงของกลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย (กสพท.) เปิดเผยผลสรุปคะแนนสูงสุด-ต่ำสุด ว่า คณะแพทยศาสตร์ ม.ขอนแก่น รับ 20 คน คะแนนสูงสุด 64.48 คะแนน ต่ำสุด 58.70 คณะแพทยศาสตร์ จุฬาฯ รับ 200 คน สูงสุด 83.04 ต่ำสุด 66.60 คณะแพทยศาสตร์ ม.เชียงใหม่ (มช.) รับ 45 คน สูงสุด 64.11 ต่ำสุด 60.09 คณะแพทยศาสตร์ ม.ธรรมศาสตร์ รับ 72 คน สูงสุด 63.00 ต่ำสุด 59.47 คณะแพทยศาสตร์ ม.นเรศวร รับ 30 คน สูงสุด 59.55 ต่ำสุด 57.72 คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามา.มหิดล รับ 158 คน สูงสุด 77.43 ต่ำสุด 62.79 คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ม.มหิดล รับ 250 คน สูงสุด 81.58 ต่ำสุด 64.04 คณะแพทยศาสตร์ ม.รังสิต รับ 40 คน สูงสุด 59.31 ต่ำสุด 54.35

คณะแพทยศาสตร์ ม.ศรีนครินทรวิโรฒ (มศว) รับ 120 คน สูงสุด 62.81 ต่ำสุด 58.98 คณะแพทยศาสตร์ ม.สงขลา นครินทร์ (ม.อ.) รับ 40 คน สูงสุด 65.24 ต่ำสุด 58.19 วิทยาลัยแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล รับ 70 คน สูงสุด 68.34 ต่ำสุด 61.04 วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า (ช.)รับ 60 คน สูงสุด 62.43 ต่ำสุด 59.97 วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า (ญ) รับ 40 คน สูงสุด 63.69 ต่ำสุด 58.82 คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาฯ รับ 80 คน สูงสุด 77.54 ต่ำสุด 60.79 คณะทันตแพทยศาสตร์ ม.มหิดล รับ 8 สูงสุด 63.59 ต่ำสุด 59.00 คณะทันตแพทยศาสตร์ มช. รับ 30 คน สูงสุด 60.69 ต่ำสุด 57.77 คณะทันตแพทยศาสตร์ ม.อ. รับ 20 คน สูงสุด 57.82 ต่ำสุด 56.53 และคณะทันตแพทยศาสตร์ มศว รับ 20 คน สูงสุด 60.17 ต่ำสุด 57.59.

เรื่องล่าสุดของหมวด สังคม

ดูหมวด สังคม ทั้งหมด