จัดหางานมุกดาหาร ขยายเวลาต่อใบอนุญาตทำงานแรงงานต่างด้าว จนถึง 2 มีนาคม นี้

กรมประชาสัมพันธ์

สนับสนุนเนื้อหา

จัดหางานมุกดาหาร เร่งให้แรงงานต่างด้าว 3 สัญชาติที่ประสงค์ทำงานในราชอาณาจักรไทย รีบขอต่อใบอนุญาตทำงาน ซึ่งได้ขยายเวลาออกไปจนถึงวันที่ 2 มีนาคม 2553 ไม่เว้นวันหยุดราชการ นายอนันต์ กลั่นขยัน จัดหางานจังหวัดมุกดาหาร กล่าวว่า ตามที่คณะรัฐมนตรีได้เห็นชอบขยายเวลาผ่อนผันให้คนต่างด้าวหลบหนีเข้าเมืองสัญชาติ พม่า ลาว และกัมพูชา อยู่ในราชอาณาจักรได้อีก 1 ปี โดยให้รีบไปต่อใบอนุญาตให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2553 นั้น จากที่ผ่านยังมีแรงงานต่างด้าวในจังหวัดมุกดาหาร จำนวนมากที่ยังไม่ยื่นต่อใบอนุญาตทำงาน ดังนั้น สำนักงานจัดหางานจังหวัดมุกดาหาร จึงได้ขยายเวลาต่อใบอนุญาตทำงานของแรงงานต่างด้าว ออกไปอีกจนถึงวันที่ 2 มีนาคม 2553 โดยขอให้คนต่างด้าว ที่เคยยื่นขอใบอนุญาตทำงานกับสำนักงานจัดหางานจังหวัดมุกดาหาร และใบอนุญาตทำงานเดิมได้หมดอายุลง รีบไปยื่นต่อใบอนุญาตทำงาน ภายในวันที่ 2 มีนาคม 2553 ณ สำนักงานจัดหางานจังหวัดมุกดาหาร ชั้น 1 อาคารศาลากลางจังหวัดมุกดาหาร หลังใหม่ ไม่เว้นวันหยุดราชการ จัดหางานจังหวัดมุกดาหาร กล่าวเพิ่มเติมว่า หากนายจ้างไม่สามารถนำแรงงานต่างด้าวมายื่นคำขอต่อใบอนุญาตทำงานได้ ให้นายจ้างทำหนังสือมอบอำนาจให้บุคคลอื่นที่มีสัญชาติไทย ดำเนินการแทนได้ โดยให้เตรียมเอกสารสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้านของผู้รับมอบอำนาจไปด้วย ทั้งนี้ แรงงานต่างด้าว ที่ไม่เข้ารับการพิสูจน์สัญชาติ จะไม่ได้รับอนุญาตให้ทำงาน และจะต้องถูกผลักดันส่งกลับประเทศต้นทาง ส่วนนายจ้างก็จะมีความผิดตามกฎหมายการทำงานของคนต่างด้าว พ.ศ.2551 ด้วย

เรื่องล่าสุดของ ข่าว

ดู ข่าว ทั้งหมด