ผู้ว่าฯปัตตานีเปิดงานแรลลี่เที่ยว3ชุมชน

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

บริเวณลานศิลปวัฒนธรรม จังหวัดปัตตานี นายธีรเทพ ศรียะพันธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี เป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขันแรลลี่ 3 วัฒนธรรม เนื่องใน งาน 440 ปี แห่งศรัทธา 130 ปี มหาสมโภช เจ้าแม่ลิ้มกอเหนี่ยว ท่องเที่ยวปัตตานี เทิดไท้สดุดี มหาราชา โดยมีผู้เข้าร่วมแข่งขันจักรยานแรลลี่ จำนวนกว่า 50 คัน สำหรับการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ เพื่อให้นักท่องเที่ยวได้สัมผัสถึงแหล่งท่องเที่ยวและวัฒนธรรมของชุมชน 3 ชุมชน 3 วัฒนธรรม
ในจังหวัดปัตตานี ซึ่งเป็นศูนย์รวมของประชากรหลายเชื้อชาติ ศาสนา ทั้ง ไทย พุทธ มุสลิม และชาวจีน โดยมีเอกลักษณ์ทางวัฒนธรรมที่โดดเด่นมาช้านาน อีกทั้งการจัดกิจกรรมยังเป็นการเพิ่มสีสันการท่องเที่ยวในจังหวัด
ตลอดจนเป็นการสะท้อนให้เห็นถึงบรรยากาศของการอยู่ร่วมกัน ด้วยความสันติสุข ความสามัคคี เอื้ออาทร ความเข้าใจไว้วางใจซึ่งกันและกัน อันจะนำไปสู่ความสงบสุข และสันติสุขอย่างยั่งยืนของชาวปัตตานี