รองเจ้าคณะจังหวัดนราธิวาส เจ้าอาวาสวัดทองดีประชารามเชิญชวนพุทธศาสนิกชนในพื้นที่ร่วมกันให้ทานรักษาศีล

กรมประชาสัมพันธ์

สนับสนุนเนื้อหา

พระโสภณคุณาธาร รองเจ้าคณะจังหวัดนราธิวาส เจ้าอาวาสวัดทองดีประชาราม ได้กล่าวถึงความสำคัญของวันมาฆบูชาว่าเป็นปีแรกแห่งการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้า ในวันเพ็ญเดือนมาฆะ หรือ วันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 3 ว่า พระพุทธเจ้าทรงแสดงโอวาทปาฏิโมกข์ท่ามกลางที่ประชุมมหาสังฆสันนิบาตครั้งใหญ่ในพระพุทธศาสนา โดยมีเหตุการณ์สำคัญเกิดขึ้นพร้อมกัน 4 ประการ คือ พระสงฆ์สาวกที่มาประชุมพร้อมกันทั้ง 1,250 องค์ ได้มาประชุมยังวัดเวฬุวันโดยมิได้นัดหมาย พระสงฆ์ที่มาประชุมทั้งหมดต่างล้วนเป็น เอหิภิกขุอุปสัมปทาหรือผู้ได้รับการอุปสมบทจากพระพุทธเจ้าจึงเรียกวันนี้ว่า วันจาตุรงคสันนิบาต ดังนั้นในวันมาฆบูชาที่เวียนมาบรรจบอีกวาระหนึ่งจึงขอให้พุทธศาสนิกชนในพื้นที่ร่วมกันให้ทานรักษาศีล เจริญจิตภาวนาทำกุศล พร้อมเวียนเทียนเพื่อรำลึกถึงพระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์ โดยพร้อมเพรียงกันในวันที่28ก.พ.นี้ ทั้งนี้ จังหวัดนราธิวาสได้กำหนดจัดพิธีทำบุญตักบาตร บริเวณสวนกรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ เขตเทศบาลเมืองนราธิวาส ตั้งแต่เวลา 06.30 น. เป็นต้นไป โดยมีการนิมนต์พระสงฆ์ร่วมในพิธี 30 รูป จากนั้นในช่วงเย็นได้กำหนดให้มีกิจกรรมแสดงตนเป็นพุทธมามกะ และในช่วงค่ำมีกิจกรรมเวียนเทียน ณ พุทธมณฑลจังหวัดนราธิวาสและวัดต่างๆทั่วทั้งจังหวัดนราธิวาส เพื่อร่วมตั้งจิตอธิฐานเพื่อขอให้พื้นที่มีแต่ความสงบสุข ประชาชนทุกพื้นที่อยู่ด้วยความสันติ รักใคร่ สามัคคีกัน

เรื่องล่าสุดของ ข่าว

ดู ข่าว ทั้งหมด