โรงเรียนอนุบาลตราด จัดโครงการพัฒนาศักยภาพผู้เรียนกิจกรรมเสริมสร้างความรู้สู่ผู้ปกครอง

กรมประชาสัมพันธ์

สนับสนุนเนื้อหา

วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2553 ที่ห้องประชุมโรงเรียนอนุบาลตราด นายสมนึก แพทย์พิทักษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลตราด เป็นประธานเปิดโครงการพัฒนาศักยภาพผู้เรียนกิจกรรมเสริมสร้างความรู้สู่ผู้ปกครอง โดยมีเจ้าหน้าที่สาธารณสุขจังหวัดตราด ครู ผู้ปกครอง และเด็กนักเรียน เข้าร่วมโครงการ นางอัญชี กิจวิริยะ ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลตราด ฝ่ายอนุบาล กล่าวว่า เด็กปฐมวัย เป็นช่วงที่วัยที่สำคัญ เพราะเป็นช่วงที่สมองมีพัฒนาการสูงสุด พร้อมที่จะเรียนรู้ จึงเป็นการวางรากฐานสำคัญของชีวิต การเรียนรู้ของเด็กปฐมวัย มีผลมาจากประสบการณ์ต่างๆ ที่ได้รับ การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมเกิดขึ้น จากกระบวนการที่เด็กได้ทีปฏิสัมพันธ์กับบุคคลและสิ่งแวดล้อมรอบตัว รวมทั้งอยู่ในบรรยากาศที่เป็นอิสระ อบอุ่น และปลอดภัย โรงเรียนอนุบาลตราด จึงได้จัดกิจกรรมเสริมสร้างความรู้สู่ผู้ปกครองขึ้น เพื่อให้ผู้ปกครอง ซึ่งเป็นผู้มีความสำคัญสำหรับเด็ก มีความรู้ ความเข้าใจ สามารถอบรมเลี้ยงดู ส่งเสริมพัฒนาการเด็กทุกด้านอย่างสมดุล และเต้มตามศักยภาพของเด็ก....

เรื่องล่าสุดของ ข่าว

ดู ข่าว ทั้งหมด