เทศบาลตำบลรวมใจพัฒนา พะเยา ร่วมควบคุมการเผาของปชช.ในพื้นที่ เพื่อลดปัญหาหมอกควัน โดยเตรียมบรรจุลงแผน

กรมประชาสัมพันธ์

สนับสนุนเนื้อหา

เทศบาลตำบลรวมใจพัฒนา อำเภอแม่ใจ จังหวัดพะเยา ร่วมแก้ไขปัญหาด้านมลภาวะและสิ่งแวดล้อม ผ่านการควบคุมการเผาของประชาชนในพื้นที่ ร้อยตำรวจตรีเดช คำปา นายกเทศมนตรีตำบลรวมใจพัฒนา กล่าวว่า จากสถานการณ์ปัจจุบันจังหวัดพะเยาและจังหวัดใกล้เคียงประสบปัญหามลพิษทางอากาศ โดยมีกลุ่มหมอกควันเกิดขึ้นเป็นจำนวนมากและมีค่าสูงเกินกว่าเกณฑ์ที่กำหนดไว้ในหลายแห่ง ซึ่งสาเหตุส่วนใหญ่เกิดจากการเผาป่า การเผาเศษวัสดุทางการเกษตรเพื่อเตรียมการเพาะปลูก ตลอดจนการเผาขยะมูลฝอยของประชาชน เพื่อเป็นการร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการแก้ไขปัญหาดังกล่าว ทางเทศบาลตำบลรวมใจพัฒนา จึงเตรียมนำมาตรการการเผาเข้ามาควบคุมผ่านการบรรจุลงในแผนพัฒนา 3 ปี รวมทั้งเสนอร่างการควบคุมควันไฟและฝุ่นละอองจากการเผาเข้าสู่เทศบัญญัติเทศบาลประจำปี 2554 ซึ่งถือได้ว่าเป็นอีกหนึ่งหน่วยงานของท้องถิ่นที่เป็นแบบอย่างที่ดีในการให้ความสำคัญกับการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมรวมทั้งคุณภาพชีวิตของประชาชน สำหรับเทศบัญญัติในการควบคุมการเผาครั้งนี้ จะกำหนดให้คนในพื้นที่ได้ดูแลสิ่งแวดล้อมในเขตพื้นที่และไม่ให้มีการทิ้งสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย ตลอดจนห้ามมิให้ผู้ใดเผาขยะ หญ้าแห้งหรือสิ่งอื่นใด ไม่ว่าจะเป็นการเผาในที่ดินของตน หรือที่ดินผู้อื่น หรือทางสาธารณะ หรือป่าไม้ในประการที่อาจทำให้เกิดควันหรือฝุ่นละอองอันเป็นอันตรายต่อสุขภาพประชาชน หากฝ่าฝืนต้องระวางโทษปรับไม่เกินหนึ่งพันบาท

เรื่องล่าสุดของ ข่าว

ดู ข่าว ทั้งหมด