สพท.ระนอง จัดสัมมนาปัญหาการได้รับโอกาสทางการศึกษาของเด็กพม่า

กรมประชาสัมพันธ์

สนับสนุนเนื้อหา

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาระนอง จัดสัมมนาปัญหาการได้รับโอกาสทางการศึกษาของเด็กพม่าในเขตพื้นที่การศึกษาระนอง วันนี้(26 ก.พ.53) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา(สพท.)ระนอง ได้จัดสัมมนาปัญหาการได้รับโอกาสทางการศึกษาของเด็กในเขตพื้นที่การศึกษาระนอง ที่โรงแรมไอเฟลอินน์ โดยมีนายชยพล บัวดิษ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาระนอง เป็นประธานเปิดการสัมมนา มีผู้บริหารสถานศึกษา ครูผู้สอนและประธานสถานศึกษา จำนวน 59 แห่ง รวม 236 คน เข้าร่วมสัมมนา โดยได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากองค์การยูนิเซฟแห่งประเทศไทย เพื่อศึกษาสภาพปัญหาและศึกษาแนวทางในการให้โอกาสทางการศึกษาขั้นพื้นฐานแก่เด็กพม่าหรือเด็กไร้สัญชาติในเขตพื้นที่การศึกษาระนอง นายชยพล กล่าวว่า จังหวัดระนองเป็นจังหวัดชายแดนพม่า จึงหลีกเลี่ยงไม่ได้ที่จะมีเด็กไร้สัญชาติ ที่เกิดจากแรงงานอพยพ ซึ่งคาดว่ามีเด็กที่อยู่ในวัยเรียน มีประมาณ 8,000 คน เรียนอยู่ในศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตชายแดน จำนวน 13 ศูนย์ ประมาณ 3,000 คน ซึ่งจัดการศึกษาโดยองค์กรพัฒนาเอกชน(NGO) เรียนอยู่ในระบบการศึกษา ประมาณ 800 คน ส่วนที่เหลือไม่ได้รับการศึกษา ซึ่งปัจจุบันจังหวัดระนองมีนักเรียนต่างด้าวหรือเด็กไร้สัญชาติเรียนอยู่ในสถานศึกษาทั้งของรัฐและเอกชน จำนวน 59 โรงเรียน รวม 808 คน นายชยพล กล่าวว่า ปัญหาที่พบในการที่เด็กพม่าหรือเด็กไร้สัญชาติเข้ามาศึกษาในโรงเรียนของไทย มี 4 ปัญหาหลัก คือ ปัญหาด้านชุมชน ปัญหาด้านครอบครัว ปัญหาด้านโรงเรียน และปัญหาด้านผู้เรียน

เรื่องล่าสุดของ ข่าว

ดู ข่าว ทั้งหมด