น่านประกาศพื้นที่ประสบภัยแล้งทั้ง15อำเภอ

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

นายมนัส โสกันธิกา ปลัดจังหวัดน่าน กล่าวว่า จังหวัดน่านได้ประกาศพื้นที่ให้อำเภอทั้ง15 ของจังหวัด เป็นพื้นที่ประสบภัยแล้งแล้ว มีตำบลที่ประสบภัยแล้ง จำนวน 81 ตำบล 647 หมู่บ้าน ราษฎรประสบภัยแล้ง จำนวน 63,456 คน 219,476 ครัวเรือน พื้นที่ประสบภัยแล้ง คิดเป็น ร้อยละ 72.77 ของจังหวัด ขณะนี้จังหวัดน่านได้ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทุกแห่งได้ร่วมกันประสานความร่วม ในการออกช่วยเหลือประชาชน อีกทั้งให้แต่ละอำเภอ มีการประสานความร่วมมือกับองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น ได้ร่วมกันจัดเก็บข้อมูลและเร่งให้การช่วยเหลือพี่น้อง ที่ประสบภัยอย่างเร่งด่วน ซึ่งทางจังหวัดเน้นการให้การช่วยเหลือ เรื่องน้ำเพื่อการอุปโภค บริโภค น้ำเพื่อการเกษตร เป็นลำดับแรก

นอกจากนี้ ยังให้ทุกอำเภอให้การช่วยเหลือ ในเรื่องของวัสดุกักเก็บน้ำ และขุดลอกเปิดทางน้ำ เพื่อแก้ไขปัญหาน้ำ เพื่อการอุปโภค-บริโภค และน้ำ เพื่อการเกษตร