จังหวัดสงขลาจัดงานวันสตรีสากล ประจำปี 2553 ครั้งที่ 12

กรมประชาสัมพันธ์

สนับสนุนเนื้อหา

นางจินดา กุลยเทพย์ ประชาสัมพันธ์จังหวัดสงขลา แจ้งว่า สมาคมผู้นำสตรีพัฒนาชุมชนจังหวัดสงขลา คณะกรรมการพัฒนาสตรีจังหวัดสงขลา องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา เทศบาลนครหาดใหญ่ และสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสงขลา จัดงานวันสตรีสากลจังหวัดสงขลา ประจำปี 2553 " พลังสตรีสงขลา ร่วมพัฒนา สู่ความพอเพียง วันจันทร์ที่ 8 มีนาคม 2553 เวลา 08.30 16.00 น. ณ ลานพระบรมรูปรัชกาลที่ 5 สวนสาธารณะเทศบาลนครสงขลา อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้สตรีจังหวัดสงขลาะดับหมู่บ้าน ตำบล อำเภอ และจังหวัด จำนวน 4,200 คน ได้มีโอกาสแสดงออกซึ่งพลังความสามารถ ความสามัคคีในหมู่คณะ แสดงพลังของกลุ่มสตรีจังหวัดสงขลา ในการน้อมนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเป็นหลักชัย ในการพัฒนาตนเอง ครอบครัว และสังคม การพบปะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและกันอีกทั้งเป็นการเผยแพร่กิจกรรม และผลงานของสตรี ตลอดจนการมอบประกาศเกียรติคุณแก่สตรีที่มีผลงานดีเด่นระดับจังหวัด อำเภอละ 1 คน และมอบโลกแก่สตรีระดับจังหวัดคือ " สุดยอดสตรีสงขลา วในเกินร้อย จำนวน 2 คน เพื่อให้สาธารณชนได้รับทราบโดยทั่วกัน สำหรับการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ มีการจัดทอล์คโชว์เรื่อง " สร้างสรรค์ สมานฉันท์ ด้วยพลังสตรี , การประกวดแฟชั่นโชว์ชุดภูมิปัญญาท้องถิ่น จากตัวแทน 16 อำเภอ อำเภอละ 1 คน ******************************* กามีละห์ อาแวกือจิ สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสงขลา 25 กุมภาพันธ์ 2553

เรื่องล่าสุดของ ข่าว

ดู ข่าว ทั้งหมด